Podpisano porozumienie na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego

 • 2021-05-14
Porozumienie na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego podpisane. Działania Uniwersytetu Rzeszowskiego i Samorządu Województwa Podkarpackiego mające na celu budowę placówki będą wspierać ministrowie edukacji i nauki oraz zdrowia. Taką deklarację podpisano dziś w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Swoje podpisy pod deklaracją złożyli Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki, Adam Niedzielski - Minister Zdrowia, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- Powstanie szpitala uniwersyteckiego ma kluczowe znaczenie dla  wzmocnienia bazy naukowo-dydaktycznej i zwiększenia dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców. Nauka, wykształcone kadry, wysoki poziom leczenia są gwarancją bezpieczeństwa  pacjentów. To ważny dzień dla naszego regionu. Podpisanie deklaracji o współpracy na rzecz utworzenia szpitala uniwersyteckiego jest istotnym krokiem w historii podkarpackiej ochrony zdrowia i szansą na zbudowanie pozycji Rzeszowa jako liczącego się ośrodka badawczego  – dodała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

- Szpital uniwersytecki to dla nas jeden z głównych priorytetów. Jesteśmy jedynym województwem, w którym nie ma takiej placówki. Zależy nam, aby nasi studenci mieli jak najlepszą i profesjonalną bazę do praktyk. Złożyliśmy projekt w Krajowym Planie Odbudowy. Naszym zdaniem ta inwestycja wpisuje się idealnie w jego ramy. Razem z panią wojewodą Ewą Leniart chciałbym wyrazić wdzięczność panom ministrom za poparcie dla naszych starań oraz panu rektorowi za dotychczasową współpracę. Myślę, że dzisiejszy dzień jest tym początkiem, od kiedy realnie możemy mówić o Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego – powiedział marszałek W. Ortyl.

- Konieczność budowy szpitala uniwersyteckiego wydaje się bardziej, niż oczywista. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu nas wszystkich, dla których rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszowa i całego Podkarpacia jest niezwykle ważną ideą zrealizujemy ten potrzebny projekt. Dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz zaangażowanych ekspertów z szeroko pojętych środowisk medycznych stworzymy szpital, który nie tylko otworzy nowy rozdział w życiu Uniwersytetu Rzeszowskiego ale będzie budował pozycję naukową Podkarpacia i służył mieszkańcom naszego pięknego regionu – podsumował prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ministrowie odpowiedzieli na wspólne zaproszenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa do podpisania deklaracji inicjującej powstanie szpital uniwersyteckiego. Podpisany dokument to kontynuacja działań podjętych 14 listopada 2016 r. w ramach ówczesnego porozumienia stron na rzecz rozwoju kształcenia i systemu ochrony zdrowia w województwie.

- Rzeczywiście to historyczny moment, który zaczyna niekrótką drogę, liczoną w kilku latach, żeby Rzeszów wzbogacił się o szpital uniwersytecki, który temu ośrodkowi jest bardzo potrzebny. Od 5 lat działa na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek lekarski. W tym roku opuszczą go pierwsi absolwenci. Ten kierunek rozwija się znakomicie. Rozmawialiśmy o perspektywach dalszego rozwoju co jest w istotnym interesie państwa polskiego. Potrzebujemy nowych lekarzy w ogromnej liczbie, a żeby to było możliwe musimy ich kształcić w takich, nowych ośrodkach. Potrzebna jest ta koncepcja, która będzie konsekwentnie rozwijana czyli utworzenie ośrodka na bazie szpitala wojewódzkiego, który będzie rozbudowany o nową placówkę. Jestem przekonany że wyłożenie środków finansowych na rozpoczęcie prac dokumentacyjnych, żeby wejść w proces budowy szpitala jest konieczne i to dzisiaj w Rzeszowie deklaruje – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

- Cały czas trwa pandemia. To jest doświadczenie pewnego rodzaju wspólnoty. Gdyby nie współpraca wszystkich osób, w myśl hasła „wszystkie ręce na pokład” jej skutki byłyby znacznie większe. Jeśli popatrzymy na grono zacnych osób dzisiaj zgromadzonych wokół tej inicjatywy szpitala uniwersyteckiego to mamy poczucie podobnej wspólnoty. Pandemia nauczyła nas tego, że kształcenie jeszcze większej liczby kadr medycznych musi mieć charakter rzeczywisty a nie tylko deklaratywny. Dziś ten cel jednoczy nas tutaj w Rzeszowie. Dlatego bardzo się cieszę, że ta inicjatywa kiełkuje nie tylko własnymi, pierwszymi absolwentami, ale także własną infrastrukturą kliniczną, co oznacza, że ośrodek rzeszowski wpisuje się na stałe w mapę akademickiego świata medycznego – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Budowa szpitala uniwersyteckiego jest jednym z priorytetów regionu zawartym w „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” przyjętej we wrześniu 2020 r. Ponownie podjęta inicjatywa zakłada powstanie szpitala na bazie istniejącego już szpitala wojewódzkiego z uwzględnieniem jej rozbudowy o nowoczesny kampus medyczny na terenie gminy Świlcza. Inicjatywa ta potrzebuje jednak odpowiedniego wsparcia i finansowania, dlatego stosowna projekt została zgłoszony przez Województwo Podkarpackie do Krajowego Planu Odbudowy jako potencjalnego źródła środków na inwestycje.

Podpisana dziś w Rzeszowie precyzuje role stron w staraniach o powstanie szpitala uniwersyteckiego.

W zakresie określenia roli Szpitala Uniwersyteckiego:

 • postanowienie, że utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego nastąpi w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Województwa Podkarpackiego oraz potencjał kadrowy Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykorzystaniem bazy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a dalszy rozwój Szpitala Uniwersyteckiego będzie stanowił uzupełnienie aktualnej bazy szpitalnej w regionie
 • wsparcie ze strony zarówno Województwa, jak i Uniwersytetu rozwoju przejmowanego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, w szczególności jako ośrodka onkologicznego
 • zapewnienie przez Szpital Uniwersytecki kształcenia studentów kierunków medycznych na najwyższym poziomie w zakresie profili kształcenia oraz formy studiów przy zagwarantowaniu najwyższych kompetencji kadr medycznych
 • współdziałanie kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w podnoszeniu jakości ochrony zdrowia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych na wysokim poziomie, co przełoży się na zmniejszenie migracji pacjentów do innych województw, w szczególności pacjentów onkologicznych
 • zapewnienie przez Szpital Uniwersytecki rozwoju nowoczesnych technik i technologii medycznych, które przyczynią się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez dostęp do wysokospecjalistycznych procedur, co pozwoli na skrócenie okresu rekonwalescencji pacjentów
 • wsparcie przez Województwo Podkarpackie rozwoju badań naukowych i medycznych prowadzonych przez Szpital Uniwersytecki

Województwo Podkarpackie z kolei deklaruje:

 • podtrzymanie woli wyrażonej w Uchwale Nr XLVI/766/17  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przekazania Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu i utworzenia na jego bazie Szpitala Uniwersyteckiego
 • dalsze utrzymanie poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego zaciągniętego przez  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2017 r.
 • pomoc w dokończeniu wszystkich rozpoczętych do tej pory inwestycji we wszystkich lokalizacjach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina
 • zgodę na dalsze wykorzystywanie pozostałej bazy podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podkarpackiego na cele dydaktyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ponadto deklaracja potwierdza możliwość przeprowadzenia przez Uniwersytet Rzeszowski własnego pełnego audytu prawnego i finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przed przejęciem. Deklaracja mówi równie o powołaniu Zespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie ostatecznej koncepcji oraz procesu przejęcia, optymalnej reorganizacji oraz dalszego rozwoju Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie jako Szpitala Uniwersyteckiego; skład Zespołu roboczego obejmie przedstawicieli Marszałka Województwa, Wojewody Podkarpackiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego ściśle współpracujących z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W deklaracji podkreślone jest także zapewnienie, że wszelkie kluczowe decyzje podejmowane do momentu przejęcia przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w zakresie inwestycji i zmian struktury będą przedstawiane do informacji Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wizyta ministra Adam Niedzielskiego była okazją do poszerzonych rozmów nie tylko na temat szpitala uniwersyteckiego. Marszałek Władysław Ortyl poruszył temat rozwoju chirurgii robotycznej na Podkarpaciu oraz rozbudowy Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka.


T.Leyko
A.Gorzelak-Nieduży
BP UMWP
źródło: podkarpackie.pl


Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie