III Spotkanie Konsorcjum Szpitali Klinicznych Rzeszów-Szczecin-Warszawa

  • 2022-07-04
Systemy chirurgii robotowej najlepiej sprawdzają się w ośrodkach, gdzie wykonuje się dużo procedur z zakresu chirurgii mikroinwazyjnej, a procedury chirurgiczne powinny być realizowane przez najbardziej doświadczonych operatorów, to główne wnioski z III Spotkania Konsorcjum Szpitali Klinicznych Rzeszów-Szczecin-Warszawa, które odbyło się 1 lipca w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (CSKMSWiA). 

Podczas spotkania odbyła się transmisja z operacji zastawki mitralnej, którą wraz z zespołem przeprowadził prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Szpitala MSWiA. Tradycyjna operacja kardiochirurgiczna jest wykonywana z przecięciem mostka. Rehabilitacja po takim zabiegu, o ile się uda, trwa rok. Należy wziąć pod uwagę konieczność noszenia gorsetu i inne obostrzenia. Zabieg przy użyciu robota to zaledwie kilka niewielkich otworów w klatce piersiowej i nieporównywalny z tradycyjną operacją czas rehabilitacji. Operację obserwowali między innymi: Błażej Poboży – wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Roman Topór-Mądry – prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dyrektorzy szpitali i lekarze.
 
Nawet najlepsze narzędzia, najnowocześniejsze, najdroższe sprzęty nie pozwolą nam wykluczyć udziału wybitnych specjalistów, których tu mamy i jestem przekonany, że będziemy ich mieli jeszcze więcej, stwierdził Błażej Poboży wiceminister MSWiA. 

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (KSW) zaprezentował swoje osiągnięcia w dziedzinie operacji z wykorzystaniem robota da Vinci. – W ciągu roku przeprowadziliśmy 218 operacji, co czyni nasz ośrodek, wiodącym w Polsce, powiedział Damian Brud, zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych KSW. – Wykorzystanie robota podczas zabiegów generuje korzyści dla pacjenta, szpitala i kadry medycznej: zabiegi są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, są precyzyjne, zmniejszają ból, ryzyko infekcji, wpływa na konkurencyjność i innowacyjności szpitala, docelowo obniża koszty, szkolenie i rozwój odbywa się w oparciu o najlepsze, międzynarodowe standardy, itd.
 
Głównym celem Konsorcjum utworzonym przez CSKMSWiA, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz KSW jest opracowanie programu wprowadzenia robota do regularnie realizowanych zabiegów chirurgicznych oraz jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości systemu robota chirurgicznego da Vinci w tych szpitalach. Współpraca skoncentrowana jest w następujących obszarach: krzywej uczenia zespołu operatorów, rodzaju i zakresów przeprowadzanych operacji, oceny klinicznej efektów zdrowotnych po zabiegach oraz szczegółowej kalkulacji koszów, zarówno poszczególnych zabiegów, sumarycznie zakresów medycznych, jak również efektów ekonomicznych operacji.

Dane zebrane przez szpitale skupione w konsorcjum były wykorzystane do ustalenia wyceny prostatektomii radykalnej w asyście systemu robotycznego i refundacji  tej operacji przez NFZ, tłumaczy dr n. med. Janusz Ławiński, Dyrektor KSW. – Konsorcjum rekomenduje refundację w  ośrodkach które wykonują odpowiednią liczbę tych operacji, w tzw. centrach referencyjnych oraz mogą zagwarantować pacjentowi kompleksową  opiekę onkologiczną, czyli dostęp do wszystkich sposobów leczenia tej choroby (radio lub chemioterapia). Podobnie powinno być z innymi procedurami, jak np. operacje ginekologiczne i chirurgiczne. Osobnym zagadnieniem jest powstanie ośrodków, które zajmują się operacjami kardiochirurgicznymi. Tylko ośrodek wykonujący wiele takich operacji może zagwarantować korzyści zdrowotne pacjentowi. Także wycena i refundacja przez NFZ powinna opierać się na takich danych i brać pod uwagę takie wytyczne.

Bieżące analizy przychodowo-kosztowe operowanych pacjentów wskazują największe niedoszacowanie przez NFZ, wyceny procedur chirurgii jamy brzusznej oraz ginekologii. Wycena zabiegów kardiochirurgicznych nie pozwala na odtworzenie bazy materiałowej, używanej do zabiegów. Dodatkowo kosztem mogącym negatywnie wpływać na wyniki jednostek osiągane na procedurach robotycznych są koszty serwisu oraz koszty amortyzacji, nie uwzględnione w dotychczasowych wycenach.

W wyniku blisko dwuletniej współpracy Konsorcjantów  rekomendujemy:
- konieczność podjęcia systemowych rozwiązań, skutkujących planowym i skoordynowanym wdrożeniem robotyki do naszego systemu opieki zdrowotnej;
- wsparcie instalacji lokalizowanych w przygotowanych do tego celu wysoko 
i wielospecjalistycznych szpitalach;
- wykorzystanie potencjału danych oraz zgromadzonego doświadczenia przez konsorcjantów do opracowania wskazań procedur refundowanych przez NFZ;
- rozpoczęcie prac nad urealnieniem wycen tych zabiegów, które przynoszą ewidentnie pozytywne efekty dla chorych.

Wykorzystanie danych gromadzonych podczas realizacji programu w trzech odrębnych, ale współpracujących jednostkach, pozwala na precyzyjne określenie korzyści stosowania chirurgii robotowej, zarówno odnośnie do wskazań i zakresów medycznych, perspektywy efektu klinicznego dla pacjentów oraz dokładnej kalkulacji kosztów i odległych korzyści ekonomicznych stosowania tej innowacyjnej procedury zabiegowej.

Wdrożenie programu robotyki operacyjnej oraz nawiązanie w tym celu współpracy konsorcjalnej pomiędzy trzema szpitalami, zgodne było i jest z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej, Państwa Polskiego, jak również dokumentami ustanawiającymi strategie rozwoju województw: mazowieckiego, podkarpackiego oraz zachodniopomorskiego.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie