Rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii

  • 2018-02-05

W ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w dniu 5 lutego 2018 roku dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Witold Wiśniewski podpisał z wiceminister zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko umowę o dofinansowanie na realizację Projektu „Rozbudowa, budowa, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 23 804 784,99 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 736 373,00 PLN

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, w kwocie nie większej niż 21 949 377,52 PLN

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z radioterapii korzysta rocznie ok. 1300 pacjentów, a do roku 2025 liczba ta jeszcze się zwiększy. Wg analizy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z dnia 1.02.2016 r. zwrócono uwagę na alarmujące dane epidemiologiczne, które wskazują, że w najbliższych 5 latach liczba pacjentów onkologicznych wzrośnie aż o 15%, a w perspektywie 10 lat ten wzrost będzie wynosił już 28%.

Dlatego też w najbliższych latach ważnym zadaniem dla Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie, w celu poprawy dostępności do świadczeń z zakresu radioterapii, jest budowa 4 bunkra do naświetlań wraz z niezbędnym doposażeniem.

Realizacja zamierzonego celu będzie skutkowała poprawą jakości leczenia pacjentów onkologicznych, zmniejszeniem procesu, jaki pacjent musi przebyć, by poddać się zabiegom teleterapii, co w efekcie zwiększy współczynnik korzystania z teleterapii (czyli polepszy jakość leczenia pacjentów), a także zmniejszy średnią liczbę osobodni hospitalizacji do teleterapii na pacjenta.

Ograniczenie konieczności migracji pacjentów do ośrodków onkologicznych w innych regionach kraju pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych kosztów.

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez rozbudowę Podkarpackiego Centrum Onkologii w KSW nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

Niniejszy projekt odpowiada zidentyfikowanym problemom Podkarpacia, tworząc warunki dla jego zrównoważonego rozwoju w długiej perspektywie. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez rozbudowę Podkarpackiego Centrum Onkologii o czwarty bunkier do naświetlań wraz z niezbędnym doposażeniem oraz zakup akceleratora z dostawą i uruchomieniem.
Przyczyni się to do zoptymalizowania procesu leczenia, dostępu do najnowocześniejszych metod teleradioterapii jak również optymalizacji kosztów.

Projekt ten stanowić będzie zbiór przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów. W pełni wpisuje się w Mapy Potrzeb Zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa podkarpackiego, wg których w województwie podkarpackim w 2015 r. zainstalowanych było 7 przyspieszaczy liniowych (4 w Brzozowie i 3 w Rzeszowie). Zgodnie z modelem optymalizacji lokalizacji przyspieszaczy liniowych w roku 2025 w województwie podkarpackim, powinno być zainstalowanych 10 przyspieszaczy liniowych (4 w Brzozowie, 4 w Rzeszowie i 2 w Tarnobrzegu) (źródło: Część III Prognozy potrzeb Zdrowotnych pkt. 4 Zakres Radioterapia, ppkt.5).

Inwestycja ma charakter strategiczny i ponadregionalny, przyczyni się bowiem do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego oraz zmniejszy nierówności w zakresie stanu zdrowia. Elementem wpływającym na wzrost rozwoju województwa oraz jakości życia mieszkańców jest dostosowana do potrzeb, odpowiednio przystosowana i wyposażona infrastruktura publiczna. W ramach infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych głównym celem jest poprawa świadczenia i dostępności usług zdrowotnych w zakresie m.in. chorób nowotworowych. Ponadto, inwestycja ta wpisując się w projekt ponadregionalny ukierunkowana będzie na podniesienie jakości systemu opieki zdrowotnej.

Pod względem ludności na 1 akcelerator, woj. podkarpackie znajdowało się na 14 miejscu w Polsce. Jak wynika z Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla Polski w zakresie onkologii nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa podkarpackiego podobnie jak i wszystkich pozostałych województw. Uwzględniając wyłącznie procesy demograficzne szacuje się, że w okresie 2016-2029 liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie z poziomu 9,5 tys. do 11,6 tys. (+2,1 tys.; +22,2%; 6 województwo w Polsce). Jednakże pod względem dynamiki wzrostu liczby nowych przypadków województwo podkarpackie jest na miejscu 3 w Polsce.

Radioterapia onkologiczna jest obok chirurgii podstawową metodą leczenia chorych na nowotwory złośliwe. W województwie podkarpackim na 1 akcelerator przypadało 355 tys. ludności przez co nie zostały spełnione wymogi zaleceń Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) z 2005 roku, wg których na 1 akcelerator powinno przypadać 250 tys. ludności, ani Międzynarodowej Agencji Atomowej (IAEA) z 2010r., wg których na 1 akcelerator powinno przypadać 180 tys. ludności. Pod względem ludności na 1 akcelerator woj. podkarpackie znajdowało się na 14 miejscu w Polsce.

Realizacja projektu przełoży się na wiele długoterminowych korzyści, odczuwalnych zarówno przez bezpośrednich beneficjentów projektu, jak i korzystnie wpływających na sytuację całego regionu, tj.:

  1. Skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na świadczenie z zakresu radioterapii.
  2. Wzrost skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych.
  3. Szybszy powrót pacjentów do normalnego funkcjonowania w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
  4. Poprawa komfortu pacjentów (w tym także osób z grup defaworyzowanych, m.in. osób z niepełnosprawnościami, seniorów) i kadry medycznej.
  5. Ograniczenie terytorialnych dysproporcji w dostępie do kompleksowych świadczeń medycznych.
  6. Stworzenie optymalnych warunków kształcenia kadr medycznych, właściwych dla podmiotu w randze szpitala klinicznego.

Bezpośrednim beneficjentem przedmiotowego projektu będzie KSW Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, którego statutowym zadaniem jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, a także promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych oraz wdrażanie nowych technologii medycznych i metod leczenia.

Beneficjentami pośrednimi projektu będą pacjenci KSW Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, w szczególności korzystający ze świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii w Podkarpackim Centrum Onkologii, a dokładnie Klinicznego Zakładu Radioterapii. Grupę tę stanowią w większości mieszkańcy województwa podkarpackiego, oczekujący łatwo dostępnych i wysoko skutecznych usług w zakresie diagnostyki i pleczenia.

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo