Konkurs ofert

  • 2011-07-29

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011r. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza:


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów:
• radiologii
• świadczeń na Izbie Przyjęć


Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od 16.08.2011 r. do 15.08.2012 r.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 02.08.2011 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie ul. Szopena 2.
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 02.08.2011 r. o godz. 12.10.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 03.08.2011 r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu będą do pobrania w Dziale Planowania, Organizacji i Nadzoru budynek „J” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie, w godzinach 8.00 – 15.00 od dnia 01.08.2011 r.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie