Konkurs ofert

  • 2011-10-06
OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011r. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)ogłasza:


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresu:
okulistyki (zabiegi w jaskrze i naczyniówce)Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od 02.11.2011 r. do 01.11.2012 r.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 17.10.2011 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie ul. Szopena 2.
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 17.10.2011 r. o godz. 14.10.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 19.10.2011 r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu będą do pobrania w Dziale Planowania, Organizacji i Nadzoru budynek „J” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie, w godzinach 8.00 – 15.00 od dnia 06.10.2011 r.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie