Konkurs ofert

  • 2011-12-16

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów


działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011r. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) zaprasza:


do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów:
• w Izbie Przyjęć
• w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• w Podkarpackim Centrum Onkologii
• w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki ObrazowejUmowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte:
od 01.01.2012 do 31.12.2012

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia:
21.12.2011 do godz.12:00

w Sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie ul. Chopina 2.
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu:
21.12.2011 o godz.12:10

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
22.12.2011 do godz.12:10

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu będą do pobrania w Dziale Planowania, Organizacji i Nadzoru budynek „J” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie, w godzinach 8:00 – 15:00 od dnia 16.12.2011 r.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie