Konkurs - chirurgia ogólna i onkologiczna

  • 2020-12-10
OGŁOSZENIE

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów


działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011r. Nr 112 poz. 654 z późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) zaprasza:


do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte:
od 01.01.2021 do 31.12.2022

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia:
14.12.2020 do godz.11.00

w Dziale Planowania, Organizacji i Nadzoru Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina ul. Szopena 2.
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu:
14.12.2020 o godz.11.30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
14.12.2020 do godz.13.00

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie