Kokurs ofert

  • 2011-08-17
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011r. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)ogłasza:


do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: dyżurów lekarskich na Oddziale hematologii


Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte: od 01.09.2011 r. do 31.12.2012 r.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia: 19.08.2011 do godz.14.00
w Sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie ul. Chopina 2.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu: 19.08.2011 do godz.14.10

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 19.08.2011r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu będą do pobrania w Dziale Planowania, Organizacji i Nadzoru budynek „J” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie, w godzinach 8.00 – 15.00 od dnia 17.08.2011 r.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie