Konkurs ofert - urologia, ginekologia, chirurgia z wykorzystaniem robota Da Vinci

  • 2021-01-15
OGŁOSZENIE

DYREKTOR KLINICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA w RZESZOWIE
UL. SZOPENA 2, 35-055 RZESZÓW

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011r. Nr 112 poz. 654 z późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.):

ZAPRASZA
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
UROLOGII, GINEKOLOGII, CHIRURGII Z WYKORZYSTANIEM ROBOTA DA VINCI

Umowa zostanie zawarta na czas określony 24 miesięcy.
od 15.02.2021 do 14.02.2023

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia:
22.01.2021 do godz.13.00

w Sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. F. Chopina ul. Szopena 2.
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu:
22.01.2021 o godz.13.10

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
22.01.2021 do godz.14.00

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie