Konkurs ofert - Poradnia Leczenia Żywieniowego

  • 2021-05-24
OGŁOSZENIE

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011r. Nr 112 poz. 654 z późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) zaprasza:

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez dietetyka klinicznego w Przyszpitalnej Poradni Leczenia Żywieniowego

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte:
od 01.07.2021 do 30.06.2022

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia:
16 czerwca 2021 roku do godz. 12.00

w siedzibie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
(ul. Szopena 2,35-055 Rzeszów, budynek J, II piętro, pok.19 lub 25 –
Dział Planowania, Organizacji i Nadzoru)

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu:
16 czerwca 2021 roku o godz. 12.10

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
16 czerwca 2021 roku o godz. 13.00

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu


Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie