Konkurs ofert

  • 2021-06-07
OGŁOSZENIE

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011r. Nr 112 poz. 654 z późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) zaprasza:


do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
okulistyki
 


Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte:
od 01.07.2021 do 30.06.2022

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia:
16 czerwca 2021 r. do godz. 14.00

w Dziale Planowania, Organizacji i Nadzoru Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina ul. Szopena 2.
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu:
16 czerwca 2021 r. do godz. 14.10

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
16 czerwca 2021 r. do godz. 14.20

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu będą do pobrania na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.rzeszow.pl
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie