Konkurs ofert

  • 2021-07-01

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011r. Nr 112 poz. 654 z późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) zaprasza:

 

 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 

Ø  neonatologii

 

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte:

od 21.07.2021  do 31.12.2023

 

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia:

06.07.2021 do godz. 12.00

w Dziale Planowania, Organizacji i Nadzoru Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina ul. Szopena 2.

 

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu:

06.07.2021 do godz. 12.20

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:

06.07.2021 do godz. 14.00

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe warunki konkursu będą do pobrania na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.rzeszow.pl

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie