Konkurs ofert

  • 2022-05-17

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina

w Rzeszowie

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

 

działając na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2021r. poz. 711 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza:

 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej

w postaci

świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego

 

 

Umowy na wykonywanie w/w świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte:

od 01.07.2022 do 30.06.2023

 

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia:

 

17 czerwca 2022 roku do godz. 12.00

 

w siedzibie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

(ul. Szopena 2,35-055 Rzeszów, budynek J, II piętro, pok.19 lub 25 –

Dział Planowania, Organizacji i Nadzoru)

 

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu:

17 czerwca 2022 roku o godz. 12.45

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:

17 czerwca 2022 roku o godz. 13.00

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe warunki konkursu będą do pobrania na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.rzeszow.pl

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie