Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina

 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie informuje, że w dniu 27 września 2017 r. została podpisana umowa Nr RPPK.06.02.01-18-0023/17-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  • Cele projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ludności i jakości świadczeń zdrowotnych oraz wzrost dostępności do nowoczesnych procedur medycznych.
  • Planowane efekty: Poprawa bezpieczeństwa ludności i jakości świadczeń zdrowotnych oraz wzrost dostępności do nowoczesnych procedur medycznych.
  • Wartość projektu: 42 735 294,12 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 36 324 999,94 zł

„Rozbudowa, budowa, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczenia w PCO"

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie informuje, że w dniu 05 lutego 2018r. została podpisana umowa Nr POIS.09.02.00-00-0134/17-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa, budowa, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”, w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

CELEM PROJEKTU jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez rozbudowę Podkarpackiego Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

EFEKTY PROJEKTU:

  • usprawnienie procesu leczenia prowadzonego w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie,
  • stworzenie warunków dla zwiększenia liczby naświetlań i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, zwłaszcza w zakresie leczenia schorzeń onkologicznych, a co za tym idzie zmniejszenie dysproporcji w dostępie do świadczeń w zakresie radioterapii występujących w regionie Podkarpacia i w Polsce.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 804 784,99 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 20 175 917,05 PLN

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z .

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej http://www.zdrowie.gov.pl/.

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo