Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów...Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. została podpisana umowa Nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  • Cele projektu: Celem projektu jest zapewnienie kompleksowości i ciągłości realizowanych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie województwa podkarpackiego.
  • Planowane efekty: Poprawa stanu zdrowia polskiego społeczeństwa, a w szczególności zdrowia mieszkańców województwa podkarpackiego.  Zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie leczenia chorób  układu oddechowego, z uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, : nowotworów,  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), obturacyjnego bezdechu sennego (OBS),  chorób alergicznych, chorób śródmiąższowych, do niedawna rzadko wykrywanych z możliwością rozwoju diagnostyki i leczenia  zarówno w trybie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym.
  • Wartość projektu:  45 920 690,83 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 38 647 738,62 PLN

„Rozbudowa, budowa, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczenia w PCO"

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie informuje, że w dniu 05 lutego 2018r. została podpisana umowa Nr POIS.09.02.00-00-0134/17-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa, budowa, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”, w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

CELEM PROJEKTU jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez rozbudowę Podkarpackiego Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

EFEKTY PROJEKTU:

  • usprawnienie procesu leczenia prowadzonego w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie,
  • stworzenie warunków dla zwiększenia liczby naświetlań i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, zwłaszcza w zakresie leczenia schorzeń onkologicznych, a co za tym idzie zmniejszenie dysproporcji w dostępie do świadczeń w zakresie radioterapii występujących w regionie Podkarpacia i w Polsce.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 804 784,99 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 20 175 917,05 PLN

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej http://www.zdrowie.gov.pl/.


Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

 

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Celem projektu jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska.
Na budynkach Klinicznego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zlokalizowane zostaną 3 odrębne instalacje PV o łącznej mocy 109,2 kW. Instalacja produkować będzie energię elektryczną co pozwoli na ograniczenie poboru energii z sieci elektroenergetycznej i tym samym przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Wartość projektu: 615 135,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 425 093,50 zł

 

 
Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina

 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie informuje, że w dniu 27 września 2017 r. została podpisana umowa Nr RPPK.06.02.01-18-0023/17-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  • Cele projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ludności i jakości świadczeń zdrowotnych oraz wzrost dostępności do nowoczesnych procedur medycznych.
  • Planowane efekty: Poprawa bezpieczeństwa ludności i jakości świadczeń zdrowotnych oraz wzrost dostępności do nowoczesnych procedur medycznych.
  • Wartość projektu: 42 735 294,12 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 36 324 999,94 zł


Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie