Obrazek w tle dla Dział Planowania Organizacji i Nadzoru

Dział Planowania Organizacji i Nadzoru

Do zadań Działu Planowania, Organizacji i Nadzoru należy:

 • opracowywanie projektów zmian struktury organizacyjnej oraz ostateczne opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych, ich ewidencjonowanie i rozprowadzanie,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie organizacji jednostki,
 • sporządzanie oraz ewidencja umów zawieranych przez szpital z podmiotami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad sprawami administracyjnymi wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego,
 • opracowywanie i prowadzenie spraw związanych z podmiotowością Szpitala oraz innych związanych z jego organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
 • sporządzanie zarządzeń Dyrektora we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
 • rejestracja, kontrola i realizacja zarządzeń resortowych, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rady Społecznej przy szpitalu i Dyrektora Szpitala,
 • opracowywanie i przygotowywanie materiałów dla Rady Społecznej Szpitala,
 • udział w opracowywaniu: statutu, regulaminów, poleceń wewnętrznych, struktury organizacyjnej zakładu,
 • przeprowadzanie procedur postępowań konkursowych i przetargowych, z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i składanie ofert na świadczenia zdrowotne do NFZ realizowane przez szpital,
 • analiza cennika świadczeń i jego aktualizacja,
 • prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych oraz sporządzanie odpowiedzi na wykonane zalecenia pokontrolne,
 • prowadzenie dokumentacji skarg i wniosków oraz odpowiedniej korespondencji związanej z wyjaśnianiem,
 • prowadzenie różnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie działalności zakładu,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z pobytem chorego w szpitalu,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych informacji dotyczących działalności oddziałów i innych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji rozliczeniowej z realizacji kontraktów z NFZ,
 • prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego z zakresu udzielania i rozliczania świadczeń medycznych,
 • rozliczanie wykonania świadczeń zdrowotnych przez poszczególne komórki usługowe szpitala,
 • prowadzenie postępowań dotyczących skarg Pacjentów,
 • sporządzanie sprawozdawczości, analiz i zestawień z realizacji świadczeń w zakresie zawartych umów,
 • stała współpraca z oddziałami szpitalnymi i poradniami w zakresie prawidłowej ewidencji świadczeń w aplikacji rozliczeniowej,
 • zbieranie, opracowywanie oraz analizowanie materiałów statystycznych z zakresu działalności szpitala,
 • kontrola i nadzór nad prowadzeniem ewidencji Pacjentów hospitalizowanych w oparciu o program komputerowy,
 • gromadzenie i wydawanie dokumentacji dotyczącej chorych,
 • prowadzenie Archiwum, w tym:
  • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej,
  • prowadzenie ewidencji posiadanej dokumentacji,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • udostępnianie dokumentacji medycznej dla Pacjentów oraz podmiotów zewnętrznych poprzez sporządzanie kopii i odpisów,
 • sporządzanie wskaźników i opracowań statystycznych z zakresu działalności Szpitala,
 • rejestracja urodzeń i zgonów,
 • nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowego wypełniania kart statystycznych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z pobytem chorego w szpitalu, a w szczególności:
  • księgi głównej przyjęć i wypisów,
  • korespondencji dotyczącej pobytu chorego w szpitalu (np. wystawianie zaświadczeń o pobycie, wykonywanie odpisów i kserokopii dokumentacji medycznej),
  • prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej.
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej związanej z wypisem Pacjenta z oddziału.

Kierownik Działu Planowania Organizacji i Nadzoru – mgr Agata Rojek.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.