Obrazek w tle dla Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Do zadań Działu Techniczno-Eksploatacyjnego należy:

 • zapewnienie sprawności urządzeń całej infrastruktury i aparatury poprzez sprawne serwisowanie,
 • podnoszenie standardu warunków lokalowych dla pacjentów oraz warunków technicznych dla personelu świadczącego usługi medyczne,
 • dostosowanie obiektów szpitalnych łóżkowych oraz obiektów logistycznych do wymogów sanitarnych, ogólnobudowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • utrzymanie w należytej sprawności budynków, obiektów, instalacji i urządzeń w szpitalu poprzez bieżące wykonywanie zabiegów remontowych, konserwacyjnych i modernizacyjnych użytkowanych obiektów, urządzeń technicznych i instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, wentylacji i klimatyzacji, chłodniczych, parowych, odgromowych, telekomunikacji oraz innego wyposażenia technicznego),
 • organizowanie i prowadzenie działalności techniczno-gospodarczej stosownie do potrzeb pozostałych komórek Szpitala w szczególności działalności podstawowej,
 • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją obiektów Szpitala celem zapewnienia warunków niezbędnych do bezpiecznego użytkowania i prawidłowego funkcjonowania: nieruchomości, sprzętu medycznego i technicznego, transportu,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej infrastruktury technicznej w szczególności książek obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych stanu technicznego sprawności użytkowanych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
 • zapewnienie całodobowej obsługi instalacji, urządzeń i wyposażenia technicznego poprzez zorganizowanie całodobowych dyżurów elektryków (z uwzględnieniem funkcjonowania klimatyzacji i awaryjnego uruchomienia agregatów prądotwórczych). Zorganizowanie sprawnego systemu usuwania ewentualnych awarii,
 • realizacja zaleceń, postanowień i decyzji wydanych przez uprawnione organy Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, itp. oraz zarządzeń Dyrektora Szpitala,
 • sporządzanie rocznych planów zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz usług technicznych, np. przeglądów technicznych sprzętu, przeglądów budynków oraz kontrola przebiegu realizacji podpisanych umów,
 • analiza kosztów mediów oraz przedstawianie wniosków oszczędnościowych w zakresie
  kosztów gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej itp.,
 • prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych do 130 tys. na platformie SMART,
 •  nadzór nad umowami dzierżawców i najemców.

Realizowanie zadań poprzez:

 • rzetelne przeprowadzanie konserwacji i remontów w celu zapewnienia sprawności urządzeń jak i dostosowawczych medii, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo i jakość usług medycznych,
 • stosowanie najlepszych rozwiązań technicznych i metod, które zapewniają największy stopień bez awaryjności i bezpieczeństwa pacjenta,
 • ocenę wykonanych usług serwisowych urządzeń.
 • dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ( DZ.U. Nr 74 poz.336 z 1992r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) oraz podnoszenie standardów usług hotelowych zgodnie z sugestiami pacjentów.

Czas pracy: dyżur całodobowy.

Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego – inż. Ewa Nowotnik.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.