Obrazek w tle dla Klinika Hematologii

Klinika Hematologii

 • Informacje
 • Kadra

UWAGA! Rejestracja do Przyszpitalnej Konsultacyjnej Poradni Hematologicznej, pod numerami telefonów: 17 86 66 200 i 17 86 66 203.

O Klinice:

 • Klinika Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina  w Rzeszowie prowadzi diagnostykę oraz leczenie chorób układu krwiotwórczego, zarówno nowotworowych (w tym m. in. ostrych białaczek  oraz agresywnych chłoniaków), jak i nienowotworowych,
 • Klinika posiada pozwolenie Ministra Zdrowia uprawniające do pobierania i przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych, zarówno autologicznych jak i allogenicznych, od dawców rodzinnych, niespokrewnionych, haploidentycznych oraz krwi pępowinowej,
 • jest oddziałem referencyjnym z hematologii na terenie województwa Podkarpackiego,
 • opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników Kliniki. Duży nacisk kładziemy na komunikację z chorym i rodziną, promując wspólne podejmowanie decyzji,
 • świadczenia udzielane są w trybie stacjonarnym, jednodniowym oraz w poradniach specjalistycznych.

Główne kierunki działań:

1. Diagnostyka i leczenie chorób rozrostowych i nienowotworowych schorzeń układu krwiotwórczego w ramach kontraktu z NFZ, obejmujące m. in. wysokospecjalistyczne procedury terapeutyczne:

 • z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych w ramach programów terapeutycznych NFZ dedykowanych dla chorób onkologicznych i nieonkologicznych,
 • chemioterapia i immunoterapia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w ramach świadczeń gwarantowanych,
 • leczenie innych zaburzeń hematologicznych,
 • aferezy lecznicze i kolekcyjne,
 • transplantacje autologiczne i allogeniczne krwiotwórczych komórek macierzystych,
 • profilaktyka i leczenie powikłań.

2. Działalność dydaktyczna:

 • zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz English Division Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • szkolenie lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie hematologii,
 • szkolenie hematologiczne lekarzy z innych ośrodków w ramach staży kierunkowych,
 • szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych w zakresie diagnostyki cytomorfologicznej, immunofenotypowej, cytogenetycznej oraz biologii molekularnej.

3. Działalność naukowa:

 • badania naukowe własne i międzyośrodkowe w zakresie optymalizacji rozpoznawania i leczenia chorób układu krwiotwórczego. Wyniki badań publikowane są w polskich i międzynarodowych czasopismach specjalistycznych.

Charakterystyka Kliniki:

Klinika Hematologii prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie wszystkich chorób hematologicznych, zwłaszcza chorób rozrostowych układu krwiotwórczego w tym m. in. ostrych białaczek i agresywnych chłoniaków, w ramach programów lekowych NFZ, umożliwiających dostęp do nowoczesnych terapii.

W Klinice prowadzone są badania naukowe i podstawowe w zakresie optymalizacji leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, m.in. w ramach Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych (PALG), co sprawia, że terapia jest prowadzona według najnowszych wytycznych i standardów. Zespół czynnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowo-szkoleniowych.

Oferujemy naszym chorym kompleksowe leczenie, z przeszczepieniem szpiku włącznie. Klinika posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepień autologicznych i allogenicznych komórek krwiotwórczych oraz akredytację Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek na funkcjonowanie Banku Komórek Krwiotwórczych. Działające w obrębie Kliniki specjalistyczne pracownie diagnostyczne: Pracownia Cytometrii Przepływowej, Pracownia Cytogenetyki i Cytologii oraz Pracownia Biologii Molekularnej prowadzą wysokospecjalistyczną nowoczesną diagnostykę hematologiczną na najwyższym poziomie.

Oprócz działalności diagnostyczno-leczniczej w Klinice Hematologii realizowane są zajęcia dydaktyczne z hematologii, transplantologii klinicznej, chorób wewnętrznych ze studentami kierunku lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego V i VI roku, oraz ze studentami anglojęzycznymi English Division.

W oparciu o działalność Kliniki funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Hematologii, którego celem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów z zakresu hematologii, rozwijanie działalności naukowej, a także prezentowanie osiągnięć Koła na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

W skład Kliniki Hematologii wchodzą:

 • Pododdziały:
  • Hematologii Stacjonarnej
  • Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
  • Hematologii Dziennej
 • Poradnie:
  • Hematologiczna
  • Transplantacyjna
 • Pracownie:
  • Cytometrii Przepływowej
  • Biologii Molekularnej
  • Cytogenetyki i Cytologii
 • Bank Komórek Krwiotwórczych

Od 2020 r. Klinika Hematologii funkcjonuje w nowym, supernowoczesnym budynku, w którym stworzone zostały komfortowe warunki logistyczne: przestronne jedno- i dwuosobowe sale chorych z niezależnymi węzłami sanitarnymi, centralne stacje pielęgniarek w bliskiej odległości od sal chorych, śluzy dostępowe i izolatki, nowocześnie wyposażone gabinety diagnostyczne, zabiegowe i sala intensywnego nadzoru hematologicznego oraz ogród zimowy przeznaczony dla kontaktów pacjentów z rodzinami.

Pododdział Hematologii Stacjonarnej (19 łóżek):

 • 7 sal dwuosobowych,
 • 3 izolatki z systemem filtrów HEPA,
 • 2-stanowiskowa, w pełni wyposażona sala intensywnego nadzoru hematologicznego wraz z wydzielonym pomieszczeniem obserwacyjnym dla personelu,
 • 2 gabinety zabiegowe,
 • centralna konsola pielęgniarska,
 • ogród zimowy.

Pododdział Transplantacji Komórek Krwiotwórczych (10 łóżek):

 • 10 jednoosobowych sal z systemem filtrów HEPA,
 • gabinet zabiegowy,
 • pracownia aferez wyposażona w 4 separatory komórkowe Spectra Optia,
 • centralna konsola pielęgniarska.

Klinika Hematologii jest ośrodkiem pobierającym i przeszczepiającym krwiotwórcze komórki macierzyste, w którym prowadzona jest działalność w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania preparatów komórkowych pobranych w drodze aferezy z krwi obwodowej oraz ze szpiku, zarówno w ramach działalności własnej jak i we współpracy z ośrodkami zewnętrznymi. W Klinice Hematologii wdrożona jest polityka jakości odzwierciedlająca dążenie do zachowania najwyższych standardów, co jest realizowane poprzez osiąganie celów strategicznych:

 • ulepszanie i poprawianie systemu zapewnienia jakości zgodnie z najnowszymi wytycznymi i legislacją prawną,
 • wdrażanie nowych technologicznie urządzeń do procesów diagnostycznych i produkcyjnych,
 • systematyczne wdrażanie metod obniżających ryzyko związane z leczeniem i  przeszczepianiem komórek macierzystych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu,
 • rozwój inwestycji związanych z hematologią i transplantologią w ramach Szpitala.

Pododdział Hematologii Dziennej (8 łóżek):

 • 8-łóżkowa sala pobytu dziennego z konsolą pielęgniarską,
 • gabinet zabiegowy,
 • dyżurka lekarska,
 • szatnia.

Pododdział Hematologii Dziennej prowadzi szeroki zakres leczenia, w tym chemioterapię i immunoterapię. Ponadto udzielane są także konsultacje chorych z innych jednostek służby zdrowia. Unikalne w skali kraju jest funkcjonowanie Pododdziału Dziennego w godz. od 07:00 do 19:00 przez 7 dni w tygodniu.

Pracownie Diagnostyczne i Bank Komórek Krwiotwórczych
 • Pracownie Diagnostyczne:
  • Cytometrii Przepływowej
  • Biologii Molekularnej
  • Cytogenetyki i Cytologii
 • Bank Komórek Krwiotwórczych

Posiadanie na miejscu nowoczesnych Pracowni Diagnostycznych umożliwia szybką i rzetelną diagnostykę cytomorfologiczną, immunofenotypową, cytogenetyczną i molekularną, niezbędną do optymalnego leczenia chorych, określania rokowania i uzyskanych efektów leczenia włącznie z oceną choroby resztkowej. Bank komórek krwiotwórczych działający od 2022 r. posiada akredytację Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, uprawniającą do gromadzenia, testowania, przetwarzania, przechowywania oraz dystrybucji preparatów komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepienia.

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia Cytometrii Przepływowej funkcjonuje w Klinice Hematologii od ponad
20-lat. Badania immunofenotypowe wykonywane są przez doświadczonych diagnostów laboratoryjnych z wieloletnim stażem pracy, stale podnoszących swoje kwalifikacje oraz biorących udział w szkoleniach i konferencjach.

W pracowni wykonywane są wszystkie wykorzystywane w hematologii profile analiz cytometrycznych, od stosunkowo prostych badań oznaczania subpopulacji limfocytów, poprzez bardziej złożone takie jak diagnostyka ostrych białaczek, chłoniaków i szpiczaka plazmocytowego, kończąc zaś na skomplikowanych multiparametrycznych analizach monitorujących efekty leczenia chorób onkohematologicznych na poziomie minimalnej choroby resztkowej (MRD). Średnia liczba wykonywanych badań to ok. 800 oznaczeń rocznie, na przestrzeni lat odnotowuje się wzrost aktywności diagnostycznej Pracowni.

Materiałem badanym w Pracowni są wszelkie zawiesiny komórkowe: próbki aspiratu szpiku, krwi obwodowej, płynów z jam ciała (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn opłucnowy, popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe), jak również tkanki lite po ich uprzedniej homogenizacji (np. węzły chłonne lub fragmenty guza).

Pracownia Cytometrii wyposażona jest w nowoczesny sprzęt laboratoryjny: trzy cytometry przepływowe, różniące się swoimi specyfikacjami, jednocześnie uzupełniające się nawzajem, co umożliwia wykonywanie wszystkich oznaczeń klinicznych mających zastosowanie w nowoczesnej medycynie hematoonkologicznej.

Cytometry przepływowe, będące w posiadaniu Pracowni:

 1. BD FACS CantoII, 3-laserowy, 8-kolorowy (rok produkcji 2009),
 2. BD FACS Lyric, 3-laserowy, 10-kolorowy (rok produkcji 2019),
 3. Beckman Coulter DxFLEX, 3-laserowy, 13-kolorowy (rok produkcji 2020).

Pracownia Cytometrii wykonuje badania głównie dla pacjentów Kliniki Hematologii oraz Przyszpitalnej Poradni Hematologicznej. Dodatkowo przyjmowane są badania z pozostałych Klinik Szpitala, Kliniki Onkohematologii Dziecięcej KSW Nr 2 im. Św. Jadwigi w Rzeszowie oraz z większości szpitali w obrębie województwa podkarpackiego. Pracownia aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. standaryzacji oznaczeń MRD w AML przy Stowarzyszeniu Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), jak również jest ośrodkiem koordynującym wieloośrodkowy projekt standaryzacji oznaczeń MRD w przewlekłej białaczce limfocytowej.

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia została utworzona w ramach Kliniki Hematologii na początku 2022 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie Województwa Podkarpackiego na świadczenia genetyczne z zakresu hematoonkologii. Kadra Pracowni złożona jest z doświadczonych diagnostów laboratoryjnych, koordynowanych przez specjalistę Laboratoryjnej Genetyki Medycznej dr n. med. Marzenę Wojtaszewską, kreującą dynamiczny rozwój pracowni i sprawującą jednocześnie nadzór nad jakością wykonywanych badań.

Pracownia wyposażona jest w najnowszy sprzęt diagnostyczny, m.in.: termocykler Real-Time PCR Roche Cobas 480 (IVD), sekwenator nowej generacji Illumina MiSeq Dx (IVD), oraz sekwenator kapilarny.

Dodatkowo wykorzystywane są termocyklery Thermo Veriti, system do elektroforezy kapilarnej Agilent TapeStation oraz do elektroforezy klasycznej Biometra i Vilber. Pracownia posiada pełne zaplecze aparaturowe (m. in.: wirówki, komory laminarne BSL2, systemy pomiaru kwasów nukleinowych, zamrażarki niskotemperaturowe).

Pracownia wykonuje ok. 1000 badań rocznie. Oferuje szeroki panel badań wykorzystywanych w diagnostyce ostrych białaczek, nowotworów mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych. 

Pracownia należy do Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) i bierze czynny udział w jej pracach. Jest także jednostką szkolącą diagnostów laboratoryjnych w ramach Specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej oraz Laboratoryjnej Genetyki Medycznej.

Poza pracą kliniczną kadra Pracowni uczestniczy w pracach badawczych Kliniki Hematologii oraz uczestniczy w kursach, szkoleniach i programach kontroli jakości.

Pracownia Cytogenetyki i Cytologii

Pracownia utworzona została w ramach Kliniki Hematologii na początku 2022 roku w celu umożliwienia wykonywania w Rzeszowie badań cytogenetycznych w diagnostyce nowotworów układu krwiotwórczego. Podstawowa działalność pracowni obejmuje wykonywanie badań chromosomalnych (oznaczanie kariotypu) klasycznymi technikami prążkowymi, oraz badań z wykorzystaniem techniki FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ).

Specyfika badań cytogenetycznych wymaga prowadzenia hodowli komórkowych szpiku kostnego (lub krwi obwodowej, w zależności od rozpoznania). Założenie i zakończenie hodowli odbywa się w sterylnych warunkach pod komorą laminarną HeraSafe 2030i, a optymalne warunki do prowadzenia hodowli zapewnia inkubator CO2 Nuaire. Bezpieczne sporządzenie preparatów mikroskopowych odbywa się pod dygestorium ESCO zaopatrzonym w filtry. 

Wymagająca wieloletniego doświadczenia analiza cytogenetyczna wykonywana metodami klasycznymi oraz z wykorzystaniem techniki FISH przeprowadzana jest przez doświadczonych diagnostów przy pomocy trzech usieciowionych mikroskopów: jednego automatycznego oraz dwóch manualnych Nikon 80i, wyposażonych w program do analizy obrazu GenAsis.

Badania cytogenetyczne w szpiczaku plazmocytowym przeprowadzane są po uprzednim wysortowaniu plazmocytów z aspiratu szpiku metodą immunomagnetycznej selekcji na w pełni zautomatyzowanym urządzeniu autoMACS Pro Separator.

Pracownia Cytogenetyki i Cytologii wyposażona jest też w niezbędną do preparatyki aparaturę pomocniczą, m.in. hybrydyzator typu ThermoBrite, łaźnie wodne, wirówki, chłodziarki, zamrażarki i cieplarki robocze.

W ramach prowadzonej diagnostyki hematoonkologicznej pracownia wykonuje badania cytologiczne szpiku na potrzeby Kliniki Hematologii oraz jednostek zewnętrznych, m.in. Centrum Medycznego w Łańcucie, SP ZOZ w Przeworsku, Szpitala Specjalistycznego w Mielcu oraz innych w województwie podkarpackim. Liczba tych badań sięga około 600 ocen mielogramu w skali roku.

Bank Komórek Krwiotwórczych

Bank Komórek Krwiotwórczychstanowi nieodzowną część Kliniki jako ośrodka przeszczepowego przeznaczoną do wykonywania wszelkich niezbędnych procedur, mających na celu odpowiednie przygotowanie komórek do przeszczepienia. Bank komórek odpowiada za każdorazowe przyjęcie komórek pobranych do przeszczepienia, ich sprawdzenie, unikalne oznakowanie, pobranie niezbędnych próbek i przeprowadzenie różnorodnych, nieraz skomplikowanych procedur przygotowawczych komórek, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Przykładowe procedury inżynierii komórek krwiotwórczych:

 • komórki po odpowiednim przygotowaniu podlegają w Banku kontrolowanemu zamrożeniu i przechowaniu w temperaturze ciekłego azotu (-196 st. C) aż do momentu transplantacji,
 • komórki wymagają albo odwirowania i oddzielenia od osocza, albo usunięcia erytrocytów w przypadku niezgodności grup głównych krwi między dawcą i biorcą,
 • komórki wymagają rozcieńczenia w przypadku zbyt dużego, szkodliwego dla ich żywotności zagęszczenia.

Pomieszczenia Banku Komórek Krwiotwórczychspełniają specjalne warunki zapewniające spełnienie standardów wysokiej jakości. Pomieszczenia zostały zaprojektowane i wykonane tak, aby można było w nich uzyskać odpowiednie klasy czystości (posiadają m. in. system śluz i aktywnych okien podawczych i odbiorczych w układzie ciągu produkcyjnego, system kontrolowanego gradacyjnego nadciśnienia, nawiew jałowego powietrza). Wyposażone są m. in. w komory laminarne, zgrzewarki do jałowego łączenia i do jałowego zamykania drenów, wirówki laboratoryjne, wytrząsarki kołyskowo-rotacyjne, wagi analityczne, chłodziarko-zamrażarki, mikroskopy laboratoryjne.

Bank posiada również pomieszczenie rejestracyjne wyposażone m.in. w system  indywidualnego znakowania preparatów komórkowych oraz pracownię krioprezerwacji wyposażoną m. in. w 3 kriostaty Worthington 40K z ciekłym azotem, urządzenie do kontrolowanego zamrażania Ice-Cube, zamrażarki niskotemperaturowe.

prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz - zdjęcie
Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz
lek. Beata Blajer-Olszewska - zdjęcie
Zastępca Kierownika Kliniki Hematologii ds. transplantologii
lek. Beata Blajer-Olszewska
lek. Agnieszka Kopacz - zdjęcie
Zastępca Kierownika Kliniki
lek. Agnieszka Kopacz
dr n. med. Marek Dudziński - zdjęcie
Starszy asystent, konsultacje zewnątrzszpitalne
dr n. med. Marek Dudziński
lek. Jarosław Grzyb - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Jarosław Grzyb
lek. Ewa Leder - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Ewa Leder
lek. Malwina Mazur - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Malwina Mazur
lek. Anna Skręt - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Anna Skręt
lek. Katarzyna Warzybok - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Katarzyna Warzybok
lek. Alicja Wysocka - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Alicja Wysocka
lek. Kamil Karnas - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Kamil Karnas
lek. Sylwia Kot - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Sylwia Kot
lek. Jakub Łączak - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Jakub Łączak
lek. Sabina Niemiec - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Sabina Niemiec
lek. Justyna Pałac-Hołówko - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Justyna Pałac-Hołówko
lek. Aleksandra Rejus-Gajdek - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Aleksandra Rejus-Gajdek
lek. Tomasz Skoczylas - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Tomasz Skoczylas
lek. Adrianna Włodyka-Pękosz - zdjęcie
Lekarz rezydent
lek. Adrianna Włodyka-Pękosz

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.