Obrazek w tle dla Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny

 • Informacje
 • Kadra

Podstawową formą leczenia w Oddziale jest psychoterapia grupowa osadzona w warunkach społeczności terapeutycznej. Koncepcja terapeutyczna oddziału opiera się na integrowaniu pracy w nurcie psychodynamicznym z innymi formami psychoterapii.

Psychoterapia grupowa to uznana forma psychoterapii, którą cechuje wysoka skuteczność, a w  niektórych zaburzeniach okazuje się jeszcze skuteczniejsza niż spotkania indywidualne z psychoterapeutą.

Opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Dlatego też psychoterapia grupowa sprawia, że różne osobiste trudności odtwarzają się w grupie, w relacjach między członkami, z psychoterapeutą, oraz w odniesieniu do całej sytuacji grupowej. W grupie psychoterapeutycznej można je zrozumieć i inaczej przeżyć. Głównym czynnikiem leczącym, są relacje z innymi uczestnikami spotkań.

Psychoterapia grupowa stwarza warunki do:

 • nawiązania relacji z nowymi osobami, przyjrzeniu się w naturalnych warunkach sobie,
 • przyjrzenia się własnym sposobom reagowania,
 • dawania sobie wzajemnych informacji zwrotnych, co pozwala na lepsze zrozumienie własnych możliwości i ograniczeń,
 • uświadomienia sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy relacje,
 • dania możliwości poznania własnych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji,
 • poszerzenia i pogłębienia świadomości, zwiększenia odpowiedzialności i możliwości wyboru.

Psychoterapia grupowa jest formą uczenia się przez doświadczenie, któremu towarzyszy refleksja i informacje zwrotne od pozostałych członków grupy. Ponadto psychoterapeuci pomagają rozpoznać nieświadome konflikty i patogenne założenia oraz pomagają w przezwyciężaniu tych konfliktów i błędnych założeń.

Dla kogo jest psychoterapia grupowa?

Psychoterapia  grupowa jest dobrą formą pomocy dla osób , które:

 • nie radzą sobie ze stresem i trudnościami w relacjach z innymi,
 •  nie wiedzą jak to się dzieje, że ciągle powtarzają te same schematy zachowania, myślenia i przeżywania,
 • doświadczają pustki i poczucia braku sensu  życia,
 • stale odczuwają lęk, niepokój,
 • mają wahania nastroju,
 • cierpią z powodu zaburzeń depresyjnych, adaptacyjnych, objawów nerwicowych, obsesyjnych myśli, kompulsywnych zachowań, maja napady paniki.

A także dla tych którzy skarżą się na problemy takie jak:

 • nadmierne wycofanie się, nieśmiałość, osamotnienie,
 • nadmierną impulsywność,
 • problemy w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć,
 • bierna agresja,
 • obawa przed własnym gniewem i gniewem innych,
 • obawa przed bliskością,
 • trudności w przyjmowaniu czułości, przyjaźni,
 • trudności w doświadczaniu radości, spontaniczności,
 • poczucie braku realizowania się w pracy.

Jakie są CELE psychoterapii grupowej?

Najważniejszym celem psychoterapii grupowej jest poprawa funkcjonowania poprzez  doprowadzenie do zmian w zachowaniu, myśleniu i przeżywaniu. Pozwala to na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Co można zyskać?

 • odnaleźć przyczyny swoich trudności,
 • zrozumieć swoje stany emocjonalne, myśli oraz wynikające z nich zachowania,
 • poznać i zrozumieć swoje potrzeby,
 • dowiedzieć się jak jestem postrzegany/a przez innych,
 • mieć możliwość dokonać zmian w swoim zachowaniu i otrzymać informację zwrotną od uczestników,
 • dowiedzieć się jak budować i układać relacje z innymi,
 • jak radzić sobie z lękiem i niepokojem.

Wymogi formalne:

 • w oddziale leczone są osoby dorosłe w wieku 18-65,
 • decyzja o przyjęciu pacjenta do psychoterapii grupowej poprzedzona jest kwalifikacją prowadzoną  przez psychiatrę i psychologa,
 • do przyjęcia wymagane jest skierowanie wydane przez lekarza dowolnej specjalności, mającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub lekarza POZ,
 • wymagany jest dokument tożsamości – dowód osobisty,
 • terminy rozpoczęcia terapii są zmienne, dlatego też ważne jest zgłoszenie się na konsultacje odpowiednio wcześnie; konsultacje trwają przez cały czas, w godzinach pracy Oddziału.

Warunki psychoterapii grupowej:

 • zajęcia odbywają się w dwóch grupach psychoterapeutycznych. Grupa zamknięta liczy maksymalnie 9 osób, grupa otwarta maksymalnie 15 osób:
  • pierwsza, przeznaczona jest dla osób z rozpoznanymi trudnościami adaptacyjnymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi związanymi ze stresem pod postacią somatyczną. Mają odgórnie wyznaczony termin rozpoczęcia i zakończenia psychoterapii grupowej. Skład osobowy grupy jest stały,
  • druga – przeznaczona jest dla osób między innymi z doświadczeniem choroby psychicznej, depresji, w kryzysach. Skład osobowy grupy jest zmienny,
 • cykl terapeutyczny trwa 3 miesiące,
 • zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku,
 • każda grupa psychoterapeutyczna prowadzona jest przez dwóch psychologów.

Oddział zapewnia:

 • psychoterapię grupową w podziale na dwie grupy terapeutyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • opiekę pielęgniarską,
 • terapię zajęciową,
 • psychoedukację.
Formy terapii zajęciowej w placówce
 • treningi relaksacyjne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • wyjścia do muzeum, filharmonii, wycieczki krajoznawcze,
 • rysunek, malarstwo,
 • poezja,
 • wikliniarstwo,
 • decoupage,
 • quilling,
 • makrama,
 • ogrodnictwo,
 • kwiaciarstwo.

Terapia zajęciowa – to jedna z form leczenia i rehabilitacji, polegająca na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału twórczego dla rozwoju lub wykształcenia się pewnych cech i zachowań, które są w stanie znacznie polepszyć jakość życia chorego. Dodatkowo jest ważnym czynnikiem rehabilitacji społecznej, pozwalając na taki rozwój cech osobowościowych, które pomagają choremu powrócić do społeczności po zakończeniu leczenia.

Terapia zajęciowa ma wpływ na:

 • wszechstronny rozwój osobisty,
 • poprawę zaradności osobistej,
 • poprawę sprawności psychofizyczne,
 • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,
 • przystosowanie do życia w społeczeństwie,
 • rozwój podstawowych, a nawet specjalistycznych umiejętności manualnych i twórczych,
 • przystosowanie do działań w grupie i ponoszenie odpowiedzialności za swoje działanie,
 • skierowanie uwagi na wykonywane zajęcia i odciągnięcie jej od rzeczy niepożądanych
 • zmniejszenie lęków i niepokojów.

Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny został utworzony w 1985 roku i jest integralną częścią szpitala. Jego funkcjonowanie opiera się na kompleksowej terapii  osób dorosłych.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 07:00 – 14:35.

Telefony kontaktowe:

 • 17 85 08 241,
 • 17 85 28 557.

E-mail: dp@szpital.rzeszow.pl

Poradnie Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych

Poradnie Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych

Zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc. Oferuje:

Diagnozę i leczenie psychiatryczne:

 • porady diagnostyczne,
 • porady terapeutyczne,
 • porady kontrolne.

Diagnozę psychologiczną:

 • osobowości (z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, testów projekcyjnych),
 • sprawności intelektualnej,
 • zaburzeń o.u.n (testy triady organicznej),
 • zaburzeń psychicznych.

Psychoterapię indywidualną pacjentów z zaburzeniami:

 • nerwicowymi,
 • depresyjnymi,
 • psychotycznymi,
 • zaburzeniami osobowości i zachowania,
 • zaburzeniami przystosowania.

Godziny pracy:

 • poniedziałek, wtorek, piątek – 07:00 – 14:35,
 • środa, czwartek – 07:00 – 17:35.

Godziny rejestracji: 07:00 – 10:00.

Zespół Leczenie Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego jest to nowa forma opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia schizoafektywne, organiczne zaburzenia osobowości i nastroju).

Celem opieki środowiskowej jest poprawa stanu zdrowia pacjenta; zapobieganie nawrotom choroby i zmniejszenie liczby hospitalizacji. Osiągniecie tego założenia jest możliwe dzięki stosunkowo częstym kontaktom z pacjentem, jego rodziną i najbliższym otoczeniem. Rehabilitacja taka ma również za zadanie poprawę funkcjonowania psychospołecznego; zdobycie większej samodzielności, pokonywanie izolacji społecznej.

Spotkania odbywają się zarówno w domu pacjenta, jak i w siedzibie Zespołu. Terapeuci utrzymują stały kontakt z pacjentem, jego rodziną oraz innymi instytucjami np. szpital, opieka społeczna, organizacje społeczne. W skład Zespołu wchodzi lekarz psychiatra, psycholog i pracownik socjalny.

Zespół Leczenia Środowiskowego w ramach NFZ udziela następujących świadczeń:

 • postępowanie diagnostyczne psychiatryczne i psychologiczne,
 • postępowanie terapeutyczne – farmakoterapia i psychoterapia m.in. terapia indywidualna, wspierająca, psychoedukacja,
 • poradnictwo i terapia wobec rodziny pacjenta m.in.: edukacja, wspieranie, interwencje i terapia rodzin,
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz w zorganizowaniu odpowiednich warunków bytowych (zadania wykonywane przez pracownika socjalnego).

Zespół Leczenia Środowiskowego powstał w lutym 2012 roku.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek – 07:00 – 14:35,
 • piątek – 09:00 – 14:00.

Telefon kontaktowy:

 • 17 85 08 241,
 • 797 327 742.

E-mail: dp@szpital.rzeszow.pl

lek. Krzysztof Woźniak - zdjęcie
Kierownik Oddziału
lek. Krzysztof Woźniak
lek. Maciej Wróblewski - zdjęcie
Starszy asystent
lek. Maciej Wróblewski

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.