Konkurs na  Kierownika Kliniki  Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

18 stycznia 2024

OGŁOSZENIE KONKURSU

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dniem 18 stycznia 2024 r. ogłasza konkurs na  Kierownika Kliniki  Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

a) posiadać tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,

b) legitymować się tytułem zawodowym lekarza,

c) posiadać specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki tzn. specjalizacja z dermatologii,
d) wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie badawczej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.

2.Do konkursu nie może przystąpić osoba, która:

nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.0.742 t.j. – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

3. Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:

a) podanie,

b) życiorys zawodowy,

c) autoreferat informujący o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia młodej kadry,

d) proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,

e) wykaz dorobku naukowego kandydata,

f) odpisy dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego,

g) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym prawo wykonywania zawodu oraz uzyskane specjalizacje i certyfikaty potwierdzające uzyskanie wymaganych umiejętności w zakresie dermatologii,
h) zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienie kandydata,

i) oświadczenie, że UR będzie jego podstawowym miejscem zatrudnienia, zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

j) informacje o zatrudnieniu w innych jednostkach, w szczególności w innych uczelniach, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie,

k) co najmniej dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie,

l) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki  wykluczające z udziału w konkursie, o których mowa w pkt.2 a ogłoszenia,

ł) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury konkursowej.

4). Dokumenty należy składać osobiście  lub wysłać listem poleconym na adres:
Biuro Kolegium Nauk Medycznych

Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie

Al. mjr. W. Kopisto 2 a

35-959 Rzeszów

p.17

Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 luty 2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia zostaną uzgodnione pomiędzy wybranym kandydatem
 i Dyrektorem USK.

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego komisja konkursowa przeprowadza dodatkowo czynności w zakresie przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktyczno- badawczych lub badawczych.

                                                                                                       Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

Rzeszów, 12 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie zostaje opublikowane:

1) na stronie internetowej UR i USK

2) w Gazecie Lekarskiej.

3) języku angielskim na stronach internetowych Komisji Europejskiej – w europejskim portalu dla mobilnych naukowców.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.