Obrazek w tle dla Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę szpitala ftyzjatrycznego na 100 łóżek w obwodzie zakarpackim i wdrażanie innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy

W ramach Dużych Projektów Infrastrukturalnych, z dniem 01 stycznia 2019 r. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie  jako jeden z Beneficjentów rozpoczął realizację projektu pn: Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego szpitala na 100 łóżek w Obwodzie Zakarpackim i wdrażania innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy – Akronim projektu RRTB, w ramach podpisanej Umowy nr  PLBU.03.01.00-UA-0010/17-00

Projekt realizowany jest wspólnie z Departamentem Ochrony Zdrowia Administracji Obwodu Zakarpackiego, który jest Beneficjent Wiodącym Projektu oraz z Regionalnym Medycznym Centrum Klinicznym „Phthisiatry”, które tak jak Szpital jest Partnerem Projektu.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Celu Tematycznego: 3. Bezpieczeństwo, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Umowa Partnerska została podpisana w dn. 29 października 2018 roku w Użgorodzie na Ukrainie.

  • Wartość projektu ogółem: 6 400 000 EURO
  • Dofinansowanie ENI wynosi 5 760 000 EURO

Głównym wyzwaniem projektu RRTB jest skomplikowana sytuacja epidemiologiczna gruźlicy (TB) w Obwodzie Zakarpackim. Występowanie choroby jest znacznie częstsze niż w krajach sąsiadujących. Istnieje kilka cech wpływających na epidemiologię gruźlicy: lokalizacja (granice z 4 krajami UE), silna migracja, duża liczba osób z grup ryzyka, lokalizacja trudno dostępnych wiosek. Ponadto brak nowoczesnego sprzętu do diagnostyki medycznej skutkują niedostatecznym dostępem do nowoczesnej diagnostyki gruźlicy i ostatecznie niskim stopniem wykrywania pacjentów z gruźlicą. Jednocześnie szpitale gruźlicze nie spełniają odpowiednich standardów, co powoduje rozwój i rozprzestrzenianie się  gruźlicy, w tym tej lekoopornej odmiany.

Głównym celem projektu RRTB jest zmniejszenie ryzyka wystąpienie gruźlicy na obszarach transgranicznych Ukrainy i Polski, poprzez zmniejszenie liczby zachorowań na gruźlicę na obszarze objętym Programem, co zostanie osiągnięte przede wszystkim poprzez budowę szpitala gruźliczego w miejscowości Nyzhnya Apsha (obwód zakarpacki, UA) wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny i innowacyjne europejskie podejście do wykrywania, profilaktyki i leczenia gruźlicy. Projekt zwiększy skuteczność wykrywania gruźlicy, poprawi sytuację epidemiologiczną gruźlicy na obszarach przygranicznych oraz polepszy jakość usług medycznych  w dziedzinie gruźlicy.

W projekcie przewidziano również poprawę wyposażenia medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Rezultatem projektu ma być zwiększenie do 5% skuteczności wykrywania gruźlicy metodą mikroskopową w ogólnej sieci medycznej, 1,5-krotne zmniejszenie długoterminowej zapadalności i poprawa sytuacji epidemiologicznej na obszarze przygranicznym. Działania te wpłyną na ostatecznych beneficjentów projektu – 75 000 mieszkańców objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi. Bliższa współpraca transgraniczna i wymiana doświadczeń między instytucjami medycznymi Ukrainy i Polski doprowadzi do osiągnięcia celów projektu.

Ponadto odbędą się szkolenia personelu medycznego z Ukrainy w zakresie zapobiegania  i monitorowania gruźlicy.


Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Finansowany przez Unię Europejską

W ramach realizacji Projektu Transgranicznego PL – BY – UA  2014 – 2020  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, dokonał zakupu sprzętu medycznego, tj. Tomografu Komputerowego i aparatu cyfrowego RTG.

Tomografia komputerowa stanowi jeden z istotnych elementów w diagnostyce gruźlicy płuc. 

Badanie wykrywa małe zmiany miąższowe, drobne jamy, powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia charakterystyczne dla gruźlicy pierwotnej, niewielkie zmiany opłucnowe.  Istnieje również możliwości wykonywania biopsji płuc pod kontrolą TK.

Dzięki uzyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej, udało się zakupić nowoczesny sprzęt, który wykorzystując najnowszą technologię pozwala na redukcję dawki promieniowania przy zachowaniu najwyższej jakości obrazu. Szerokie możliwości techniczne

i bogate oprogramowaniu tomografu, pozwalają na wydajną i skuteczną diagnostykę.

Zakupiony w ramach finansowania Unii Europejskiej aparat RTG, zastąpi dotychczasowy sprzęt z długoletnim okresem eksploatacji. Nowoczesny aparat pozwoli na zwiększoną diagnostykę i szerszy dostąp pacjentów do badań, również w obecnym okresie zachorowań na COVID-19. Aktualnie przygotowujemy pomieszczenie, które zostanie przeznaczone do montażu aparatu RTG.

07 maja 2020 r.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie


Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Finansowany przez Unię Europejską

W dniu 18 maja 2020 r. w ramach prowadzonej przez Komisję Europejską akcji związanej z publikowaniem działań projektowych u poszczególnych beneficjentów projektu w postaci nagrań audiowizualnych, w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Choina w Rzeszowie nagrany został krótki film, informujący o naszych dotychczasowych działaniach w ramach realizowanego projektu. Wypowiedzi udzielił dr n. med. Wojciech Kądziołka – Pełnomocnik Dyrektora ds. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc. Przedstawił on krótką charakterystykę naszego projektu, podkreślił istotne znaczenie środków finansowych uzyskanych z Unii Europejskiej, w ramach których Szpital zakupił do chwili  obecnej Tomograf komputerowy oraz Cyfrowy aparat RTG, jak również wskazał na trudności wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, która powoduje, iż wszelkie kontakty bezpośrednie, zaplanowane szkolenia muszą zostać przełożone w czasie. Nie bez znaczenia jest także zwrócenie uwagi na bardzo dobrą współpracę z naszym Beneficjentem Wiodącym tj. Health Department of the Regional State Administration of Transcarpathian Region w Użgorodzie na Ukrainie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu.

27 maja 2020 r.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie


Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020
Finansowany przez Unię Europejską

W lipcu 2020 roku zakończona została modernizacja pracowni diagnostycznych Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc zrealizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 pn.  „Zmniejszenie ryzyka epidemii na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego szpitala na 100 łóżek w Zakarpackim województwie i wdrażania innowacyjnych metod monitorowania , profilaktyki i leczenia gruźlicy ”.

W ramach przeprowadzonej modernizacji pomieszczeń, oddaliśmy do eksploatacji Pracownię RTG, gdzie po jej przebudowie uruchomiony został bardzo nowoczesny, cyfrowy aparat rentgenowski zakupiony ze środków Programu Współpracy Transgranicznej.

Zakupiony aparat zabezpiecza w pełni  diagnostykę RTG dla pacjentów klinik oraz poradni przyszpitalnych Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc, jak również usprawnia i przyspiesza wykonywanie badań obrazowych, ułatwia ich opis, archiwizację oraz dystrybucję do wszystkich miejsc gdzie są wykorzystywane. Podobnie jak tomograf komputerowy nowy aparat rentgenowski wykorzystuje najnowocześniejsze cyfrowe detektory, które zapewniają maksymalną ochronę pacjenta podczas badania.

Najnowocześniejsze oprogramowanie w/w sprzętu, wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji, usprawnia i przyspiesza diagnostykę pacjentów. 

10 lipiec 2020 r.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie


Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Finansowany przez Unię Europejską

Miło nam jest poinformować, iż Komisja Europejska doceniła wysiłki projektów medycznych i w ramach realizacji Naszego Projektu powstał film!
Można go obejrzeć na YouTube, link do strony: https://www.pbu2020.eu/en/news/1617.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu !

17 lipiec 2020 r.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie


W ramach realizacji Projektu Transgranicznego PL – BY – UA  2014 – 2020  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, dokonał kolejnego zakupu sprzętu medycznego, tj. Bronchoskopu i Bronchoskopu ultrasonograficznego ( EBUS).
Urządzenia te są cennym uzupełnieniem wyposażenia Pracowni Bronchoskopii Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. Służą do endoskopowych badań układu oddechowego – wziernikowania drzewa oskrzelowego z możliwością pobrania materiału do badania histologicznego oraz  endobrionchalnej  diagnostyki USG. Pozwalają na ocenę stanu krtani, tchawicy i oskrzeli, która jest niezbędna do postawienia diagnozy, czy też oceny skuteczności leczenia w różnych schorzeniach układu oddechowego, mogą być również używane w przypadkach konieczności usunięcia ciała obcego z układu oddechowego.  Bronchoskop oraz bronchoskop ultrasonograficzny będą współpracować z urządzeniami i systemami wykorzystywanymi w Pracowni Bronchoskopii: endoskopowym torem wizyjnym, automatycznymi myjniami do endoskopów, szafami do przechowywania endoskopów, systemem archiwizacji badań endoskopowych.

01 czerwiec 2021 r.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie


W ramach realizacji Projektu Transgranicznego PL – BY – UA  2014 – 2020  Szpital dokonał kolejnego zakupu sprzętu medycznego, tj. Mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym z możliwością dołączenia przystawki do fluorescencji oraz  Aparatu do barwienia preparatów w kierunku gruźlicy.
Ponadto zrealizowany został zakup analizatora do identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii masowej. Jest to sprzęt innowacyjny, uznawany jest na całym świecie jako najnowocześniejsze rozwiązanie do identyfikacji mikroorganizmów. Stała aktualizacja bazy danych pozwala na identyfikację powszechnych mikroorganizmów klinicznych, a także rzadkich drobnoustrojów. Urządzenia te są cennym uzupełnieniem wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w  Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

grudzień 2021 r.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie


W ramach realizacji Projektu Transgranicznego PL – BY – UA  2014 – 2020 grupa 20 ukraińskich pracowników medycznych z Centrum Chorób Płuc w Użhorodzie, uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez lekarzy Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Szkolenie objęło szeroki zakres wiedzy na temat gruźlicy.

maj 2023 r.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie


Prawie milion euro dofinansowania otrzymał Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (USK w Rzeszowie) z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Dzięki temu do Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (PCChP) trafił nowy sprzęt, a także odbyły się szkolenia dla lekarzy z zakresu wiedzy na temat gruźlicy, służące wymianie doświadczeń zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia choroby. Realizacja projektu odbywa się w ramach Celu Tematycznego: 3. Bezpieczeństwo, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.

czerwiec 2023 r.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie


Jest już nowy szpital gruźliczy w miejscowości Niżna Apsza na Zakarpaciu w Ukrainie. To obecnie jeden z najlepszych obiektów za naszą wschodnią granicą, który spełnia najwyższe europejskie standardy. Szpital został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który przez lata będzie służył pacjentom.

Szpital powstał w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Głównym celem projektu pn. „Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego szpitala na 100 łóżek w Obwodzie Zakarpackim i wdrażania innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy”, było zminimalizowanie ryzyka wystąpienie gruźlicy na obszarach transgranicznych Ukrainy i Polski, poprzez zmniejszenie liczby zachorowań na gruźlicę na obszarze objętym Programem.

Dodajmy, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie jest Partnerem Projektu. Dzięki temu do szpitala trafił sprzęt za prawie milion euro. To między innymi: tomograf komputerowy, aparat cyfrowy RTG, bronchoskop, bronchoskop ultrasonograficzny, mikroskop do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym z możliwością dołączenia przystawki do fluorescencji, aparat do barwienia preparatów w kierunku gruźlicy, a także zmodernizowane zostały pomieszczenia pracowni diagnostycznych Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Fot.: Interreg NEXT Poland-Ukraine, https://www.facebook.com/InterregPLUA.

listopad 2023 r.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie


Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.