Obrazek w tle dla Wysokospecjalistyczne Pracownie Diagnostyczne Kliniki Hematologii

Wysokospecjalistyczne Pracownie Diagnostyczne Kliniki Hematologii

Nowoczesne leczenie chorób układu krwiotwórczego nie może istnieć bez szeroko zakrojonej wysokospecjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej.  Posiadanie na terenie szpitala własnych Pracowni Diagnostycznych umożliwia szybką i rzetelną diagnostykę cytomorfologiczną, immunofenotypową, cytogenetyczną i molekularną, niezbędną do optymalnego leczenia chorych, określania rokowania i monitorowania efektów leczenia czułymi metodami oceny choroby resztkowej.

Pracownie Diagnostyczne zostały wpisane do rejestru Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, nasza kadra skład się ze specjalistów, diagnostów laboratoryjnych i technologów z wieloletnim doświadczeniem.

Wykonujemy szeroką diagnostykę poliglobulii, anemii, ostrych i przewlekłych białaczek, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastycznych oraz nowotworów układu chłonnego: dyskrazji plazmocytowych i chłoniaków.

Poza działalnością diagnostyczną jesteśmy zaangażowani w prowadzenie badań naukowych we współpracy z Zakładem Hematologii Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także prowadzimy działalność dydaktyczną w zakresie szkoleń specjalizacyjnych i ustawicznych dla diagnostów laboratoryjnych.

Formularze i materiały do pobrania
Certyfikaty jakości

Pracownia Cytometrii Przepływowej

(w opracowaniu)

Pracownia Cytogenetyki i Cytologii

(w opracowaniu)

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Opis Pracowni

Pracownia Cytometrii Przepływowej funkcjonuje w Klinice Hematologii od ponad
20-lat. Badania immunofenotypowe wykonywane są przez doświadczonych diagnostów laboratoryjnych i technologow z wieloletnim stażem pracy, stale podnoszących swoje kwalifikacje oraz biorących udział w szkoleniach i konferencjach.

Materiałem badanym są zawiesiny komórkowe: aspiraty szpiku, krwi obwodowej, płynów z jam ciała (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn opłucnowy, popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe), jak również tkanki lite po ich uprzedniej homogenizacji (np. węzły chłonne lub fragmenty guza).

W Pracowni wykonywane są wszystkie wykorzystywane w hematologii profile analiz cytometrycznych, od stosunkowo prostych badań oznaczania subpopulacji limfocytów, poprzez diagnostykę ostrych białaczek, chłoniaków i szpiczaka plazmocytowego, kończąc na skomplikowanych multiparametrycznych analizach monitorujących efekty leczenia chorób onkohematologicznych na poziomie mierzalnej choroby resztkowej (MRD). Średnia liczba wykonywanych oznaczeń to ok. 800 rocznie, na przestrzeni lat odnotowuje się wzrost aktywności diagnostycznej Pracowni.

Kadra

 • mgr Monika Moskwa – PWZDL 16605 – Koordynator Pracowni
 • mgr Dominika Dudycz – PWZDL 16928 – Diagnosta Laboratoryjny
 • mgr Agnieszka Kulig – Technolog laboratoryjny

Posiadany sprzęt

Pracownia Cytometrii wyposażona jest w nowoczesną aparaturę laboratoryjną: trzy cytometry przepływowe, wirówki laboratoryjne oraz sprzęt chłodniczy, dzięki którym możliwa jest szczegółowa charakterystyka antygenowa elementów morfotycznych krwi i szpiku.

Cytometry przepływowe, będące w posiadaniu Pracowni:

 1. BD FACS Canto II, 3-laserowy, 8-kolorowy (rok produkcji 2009),
 2. BD FACS Lyric, 3-laserowy, 10-kolorowy (rok produkcji 2019),
 3. Beckman Coulter DxFLEX, 3-laserowy, 13-kolorowy (rok produkcji 2020).

Zakres badań

Pracownia Cytometrii wykonuje badania głównie dla pacjentów Kliniki Hematologii oraz Przyszpitalnej Poradni Hematologicznej. Dodatkowo przyjmowane są badania z pozostałych Klinik Szpitala, Kliniki Onkohematologii Dziecięcej KSW Nr 2 im. Św. Jadwigi w Rzeszowie oraz z większości szpitali w obrębie województwa podkarpackiego. Pracownia aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. standaryzacji oznaczeń MRD w AML przy Stowarzyszeniu Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), jak również jest ośrodkiem koordynującym wieloośrodkowy projekt standaryzacji oznaczeń MRD w przewlekłej białaczce limfocytowej.

Zakres badań wykonywanych usługowo:

 • Badanie subpopulacji limfocytów krwi obwodowej – panel podstawowy
 • Badanie subpopulacji limfocytów krwi obwodowej – panel rozszerzony
 • Panel przeciwciał : limfoproliferacje
 • Panel przeciwciał AML
 • Panel przeciwciał ALL-B
 • Panel przeciwciał ALL-T
 • Panel przeciwciał limfocyty T
Pracownia Cytologii i Cytogenetyki

Opis Pracowni

Pracownia cytogenetyki i cytologii powstała na bazie istniejącej pracowni cytologicznej Kliniki Hematologii na początku 2022 roku, w celu umożliwienia wykonywania w Rzeszowie badań cytogenetycznych w diagnostyce nowotworów układu krwiotwórczego. Podstawowa działalność pracowni obejmuje ocenę cytomorfologiczną rozmazów krwi i  szpiku, a także wykonywanie badań chromosomalnych (oznaczanie kariotypu) klasycznymi technikami prążkowymi i z wykorzystaniem techniki FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ).

Kadra

 • mgr Marta Szarawarska – PWZDL 11333 – Koordynator Pracowni
 • mgr Piotr Kamzol – PWZDL 13999 – Diagnosta Laboratoryjny (cytomorfologia)
 • mgr Aleksandra Reichert – PWZDL 15629 – Diagnosta Laboratoryjny (cytomorfologia)
 • mgr Agata Fil – PWZDL 18345 – Diagnosta Laboratoryjny (cytomorfologia)
 • mgr Justyna Zając – PWZDL 16293 – Diagnosta Laboratoryjny (cytogenetyka)
 • mgr Agata Szymańska-Szura – Technolog laboratoryjny (cytogenetyka)
 • mgr Karolina Tracz – PWZDL 19765 – Diagnosta Laboratoryjny (cytogenetyka)

Posiadany sprzęt

Specyfika badań cytogenetycznych wymaga prowadzenia hodowli komórkowych szpiku kostnego lub krwi obwodowej (w zależności od rozpoznania). Założenie i zakończenie hodowli odbywa się w sterylnych warunkach pod komorą laminarną HeraSafe 2030i, a optymalne warunki do prowadzenia hodowli zapewnia inkubator CO2 Nuaire. Bezpieczne sporządzenie preparatów mikroskopowych odbywa się pod dygestorium ESCO zaopatrzonym w filtry.  Analiza obrazu wykonywana jest z użyciem trzech usieciowionych mikroskopów: jednego automatycznego oraz dwóch manualnych Nikon 80i, wyposażonych w program do analizy obrazu GenAsis. Do selekcji subpopulacji komórkowych wykorzystywane jest urządzenie autoMACS Pro Separator. Ponadto Pracownia posiada hybrydyzator ThermoBrite, łaźnie wodne, wirówki, chłodziarki, zamrażarki i cieplarki robocze.

Zakres badań

Pracownia wykonuje badania cytologiczne szpiku na potrzeby Kliniki Hematologii oraz jednostek zewnętrznych, m.in. Centrum Medycznego w Łańcucie, SP ZOZ w Przeworsku, Szpitala Specjalistycznego w Mielcu oraz innych w województwie podkarpackim. Liczba tych badań sięga około 1000 ocen mielogramu w skali roku.  W przypadku diagnostyki cytogenetycznej  badania wykonywane są głównie na potrzeby Kliniki Hematologii. Łączna liczba oznaczeń metodą GTG oraz FISH to niespełna 400 badań rocznie.

Zakres badań wykonywanych usługowo:

 • Badanie kariotypu komórek szpiku
 • Badanie cytogenetyczne metodą FISH z jedną sondą specyficzną
 • Panel sond FISH o znaczeniu rokowniczym w CLL
 • Ocena rozmazu szpiku kostnego
Pracownia Biologii Molekularnej

O pracowni

Pracownia została utworzona w ramach Kliniki Hematologii na początku 2022 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie Województwa Podkarpackiego na świadczenia genetyczne z zakresu hematoonkologii. Kadra Pracowni złożona jest z doświadczonych diagnostów laboratoryjnych i biotechnologów, koordynowanych przez specjalistę Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. 

Pracownia należy do Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) oraz do grupy roboczej Polish Adult Leukemia Group (PALG) i bierze czynny udział w ich pracach. Jest także jednostką szkolącą diagnostów laboratoryjnych w ramach Specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej oraz Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Poza pracą kliniczną kadra Pracowni uczestniczy w pracach badawczych Kliniki Hematologii oraz uczestniczy w kursach, szkoleniach i międzylaboratoryjnych i międzynarodowych programach kontroli jakości.

Kadra

 • dr n. med. Marzena Wojtaszewska – PWZDL 12618 – Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, Koordynator Pracowni
 • mgr Magdalena Popiel – PWZDL 14166 – Diagnosta Laboratoryjny
 • dr n. med. Magdalena Nizioł – PWZDL 19145 – Diagnosta Laboratoryjny
 • mgr Kamila Pawlik – PWZDL 18425 – Diagnosta Laboratoryjny
 • mgr Justyna Załocha – Technolog laboratoryjny

Posiadany sprzęt

Pracownia wyposażona jest w najnowszy sprzęt diagnostyczny, m.in.: dwa termocyklery Real-Time PCR Roche Cobas 480 (IVD), sekwenator nowej generacji Illumina MiSeq Dx (IVD), oraz sekwenator kapilarny ABI 3130XL.

Dodatkowo wykorzystywane są termocyklery Thermo Veriti, system do elektroforezy kapilarnej Agilent TapeStation oraz do elektroforezy klasycznej Biometra/Vilber. Pracownia posiada pełne zaplecze aparaturowe (m. in.: wirówki, komory laminarne BSL2, systemy pomiaru kwasów nukleinowych, zamrażarki niskotemperaturowe).

Zakres badań

Pracownia wykonuje ok. 2000 badań molekularnych rocznie. Oferuje szeroki panel badań wykorzystywanych w diagnostyce ostrych białaczek, nowotworów mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych pacjentom z województwa podkarpackiego oraz jednostek z innych regionów. Wiele spośród badań wykonywanych jest najnowocześniejszą obecnie techniką diagnostyczną NGS (sekwencjonowanie następnej generacji)

Zakres badań wykonywanych usługowo:

 • Izolacja i biobankowanie DNA
 • Izolacja i biobankowanie RNA
 • BCR-ABL P190/P210/P230 badanie jakościowe
 • BCR-ABL P190/P210 badanie ilościowe
 • JAK2 V617F badanie jakościowe
 • JAK2 V617F badanie ilościowe
 • CALR mutacje ekson 9
 • TP53 NGS eksony 2-11
 • Status zmutowania IGHV NGS
 • Domena kinazowa BCR-ABL1 NGS
 • ASXL1  eksony 5-12 NGS
 • JAK2 eksony 12-14 NGS
 • MPL eksony 7-10  NGS
 • SF3B1 eksony 13-18 NGS
 • CXCR4 i MYD88 panel NGS
 • Panel mieloidalny mutacji (MPN/MDS/AML) NGS
 • Panel fuzji ALL (E2A-PBX1, STIL-TAL, RUNX-ETV6, MLL-multiplex) qPCR
 • RUNX1-RUNX1T1 jakościowo qPCR
 • RUNX1-RUNX1T1 ilościowo MRD qPCR
 • CBFB-MYH11 jakościowo qPCR
 • CBFB-MYH11 ilościowo MRD qPCR
 • PML-RARA jakościowo qPCR
 • PML-RARA ilościowo MRD qPCR
 • NPM1 mutacje jakościowo AFLP
 • NPM1 mutacja typ A ilościowo MRD qPCR
 • CEBPA mutacje NGS
 • FLT3 mutacje ITD+TKD(D835)
Szkolenia specjalizacyjne

Pracownie Kliniki Hematologii prowadzą szkolenia specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w ramach porozumień podpisywanych z Jednostkami Szkolącymi.

W przypadku chęci odbycia staży z zakresu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Laboratoryjnej Hematologii Medycznej, Laboratoryjnej Genetyki Medycznej lub Medycznej Genetyki Molekularnej należy skonsultować taką możliwość z Jednostką Szkolącą, a następnie skontaktować się z koordynatorami Pracowni. Zakres szkoleń jest uzależniony od treści porozumienia z daną jednostką szkolącą.

Zapisy na szkolenia prowadza Koordynatorzy Pracowni. Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia stażyście w przypadku zbyt dużej liczby chętnych w danym roku.

Badania naukowe

Pracownie Diagnostyczne prowadza badania naukowe we współpracy z Zakładem Hematologii Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zakład prowadzi biobank anonimizowanego materiału biologicznego, który służy poszerzeniu wiedzy o patogenezie nowotworów układu krwiotwórczego.

Nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach, konferencjach i kongresach, w trakcie których prezentują doniesienia plakatowe i ustne.  Są także współautorami publikacji w recenzowanych czasopismach.

Lista publikacji pracowników

 Publikacje

 • Pastorczak A, Szmyd B, Braun M, Madzio J, Wypyszczak K, Sztromwasser P, Fendler W, Wojtaszewska M, Chrzanowski J, Grajkowska W, Gregorek H, Wakulinska A, Kazanowska B, Krenova Z, Weijers DD, Kuiper RP, Mlynarski W. Clinical and laboratory diversity of diffuse large B-cell lymphomas in children with Nijmegen breakage syndrome. Haematologica 2023;108(10):2808-2813; https://doi.org/10.3324/haematol.2022.282325.
 • Dawidowska, M.; Maćkowska-Maślak, N.; Drobna-Śledzińska, M.; Kosmalska, M.; Jaksik, R.; Szymczak, D.; Jarmuż-Szymczak, M.; Sadowska-Klasa, A.; Wojtaszewska, M.; Sędek, Ł.; et al. Small RNA-Seq Reveals Similar miRNA Transcriptome in Children and Young Adults with T-ALL and Indicates miR-143-3p as Novel Candidate Tumor Suppressor in This Leukemia. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 10117. https://doi.org/10.3390/ijms231710117
 • Magdalena Mroczek, Jakub Liu, Mateusz Sypniewski, Tadeusz Pieńkowski, Bartosz Itrych, Joanna Stojak, Bartosz Pronobis-Szczylik, Maria Stępień, Elżbieta Kaja, Maciej Dąbrowski, Tomasz Suchocki, Marzena Wojtaszewska, Paweł Zawadzki, Anna Mach, Paweł Sztromwasser, Zbigniew J. Król, Joanna Szyda, Paula Dobosz. The cancer-risk variant frequency among Polish population reported by the first national whole-genome sequencing study. Frontiers in oncology, February 2023. DOI: 10.3389/fonc.2023.1045817
 • Kaja, E.; Lejman, A.; Sielski, D.; Sypniewski, M.; Gambin, T.; Dawidziuk, M.; Suchocki, T.; Golik, P.; Wojtaszewska, M.; Mroczek, M.; et al. The Thousand Polish Genomes—A Database of Polish Variant Allele Frequencies. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 4532. https://doi.org/10.3390/ijms23094532
 • Sypniewski, M.; Król, Z.J.; Szyda, J.; Kaja, E.; Mroczek, M.; Suchocki, T.; Lejman, A.; Stępień, M.; Topolski, P.; Dąbrowski, M . Kotlarz K, Aplas A, Wasiak M, Wojtaszewska M, Zawadzki P, Pawlak A, Gil R, Dobosz P, Stojak J. Gene Variants Related to Cardiovascular and Pulmonary Diseases May Correlate with Severe Outcome of COVID-19. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 8696. https://doi.org/10.3390/ijms23158696
 • Król, Zbigniew J., Małgorzata Dorobek, Maciej Dąbrowski, Justyna Zielińska-Turek, Bartosz Mruk, Jerzy Walecki, Katarzyna Sklinda, Gil Robert, Agnieszka Pawlak, Marzena Wojtaszewska, Adrian Lejman, Paula Dobosz, Paweł Zawadzki, Aneta Pawłowska, Michał Szczepaniak, Dorota Król, Artur Zaczyński, and Waldemar Wierzba. „SARS-CoV-2 infection activating a novel variant of the NOTCH3 gene and subsequently causing development of CADASIL”. Archives of Medical Science 19 no. 6 (2023). doi:10.5114/aoms/146978.
 • Wojtaszewska, M., Stępień, R., Woźna, A. et al. Validation of HER2 Status in Whole Genome Sequencing Data of Breast Cancers with the Ploidy-Corrected Copy Number Approach. Mol Diagn Ther 26, 105–116 (2022). https://doi.org/10.1007/s40291-021-00571-1
 • Handschuh L, Kaźmierczak M, Milewski MC, Góralski M, Łuczak M, Wojtaszewska M i wsp.: Gene expression profiling of acute myeloid leukemia samples from adult patients with AML-M1 and -M2 through boutique microarrays, real-time PCR and droplet digital PCR. Int J Oncol 52: 656-678, 2018
 • Wierzbowska A, Wawrzyniak E, Siemieniuk-Rys M, Kotkowska A, Pluta A, Golos A, Robak T, Szarawarska M, Jaskowiec A, Duszenko E, Rybka J, Holojda J, Grosicki S, Pienkowska-Grela B, Woroniecka R, Ejduk A, Watek M, Wach M, Mucha B, Skonieczka K, Czyzewska M, Jachalska A, Klonowska A, Iliszko M, Knopinska-Posluszny W, Jarmuz-Szymczak M, Przybylowicz-Chalecka A, Gil L, Kopacz A, Holowiecki J, Haus O. Concomitance of monosomal karyotype with at least 5 chromosomal abnormalities is associated with dismal treatment outcome of AML patients with complex karyotype – retrospective analysis of Polish Adult Leukemia Group (PALG). Leuk Lymphoma. 2017 Apr;58(4):889-897. doi: 10.1080/10428194.2016.1219901. Epub 2016 Aug 26. PMID: 27561449.
 • Rupa, Joanna & Lewandowski, Krzysztof & Lewandowska, Maria & Wojtasińska, E. & Wojtaszewska, M. & Walczak, Michał & Bykowska, Ksenia & Komarnicki, Mieczysław. (2014). Bleeding complications after arthroscopy in a JAK2V617F-positive patient with essential thrombocythemia and acquired von Willebrand syndrome (AVWS). International journal of hematology. 101. 10.1007/s12185-014-1707-7.
 • Wyrozumska P, Meissner J, Toporkiewicz M, Szarawarska M, Kuliczkowski K, Ugorski M, Walasek MA, Sikorski AF. Liposome-coated lipoplex-based carrier for antisense oligonucleotides. Cancer Biol Ther. 2015;16(1):66-76. doi: 10.4161/15384047.2014.987009. PMID: 25482931; PMCID: PMC4329851.
 • Libura M, Bialopiotrowicz E, Giebel S, Wierzbowska A, Roboz GJ, Piatkowska-Jakubas B, Pawelczyk M, Gorniak P, Borg K, Wojtas M, Florek I, Matiakowska K, Jazwiec B, Solarska I, Noyszewska-Kania M, Piechna K, Zawada M, Czekalska S, Salamanczuk Z, Karabin K, Wasilewska K, Paluszewska M, Urbanowska E, Gajkowska-Kulik J, Semenczuk G, Rybka J, Wrobel T, Ejduk A, Kata D, Grosicki S, Robak T, Pluta A, Kominek A, Piwocka K, Pyziak K, Sroka-Porada A, Wrobel A, Przybylowicz A, Wojtaszewska M, Lewandowski K, Gil L, Piekarska A, Knopinska W, Bolkun L, Warzocha K, Kuliczkowski K, Sacha T, Basak G, Jedrzejczak WW, Holowiecki J, Juszczynski P, Haus O. IDH2 mutations in patients with normal karyotype AML predict favorable responses to daunorubicin, cytarabine and cladribine regimen. Sci Rep. 2021 May 11;11(1):10017. doi: 10.1038/s41598-021-88120-y. PMID: 33976256; PMCID: PMC8113255.
 • Kaja E, Lejman A, Sielski D, Sypniewski M, Gambin T, Dawidziuk M, Suchocki T, Golik P, Wojtaszewska M, Mroczek M, Stępień M, Szyda J, Lisiak-Teodorczyk K, Wolbach F, Kołodziejska D, Ferdyn K, Dąbrowski M, Woźna A, Żytkiewicz M, Bodora-Troińska A, Elikowski W, Król ZJ, Zaczyński A, Pawlak A, Gil R, Wierzba W, Dobosz P, Zawadzka K, Zawadzki P, Sztromwasser P. The Thousand Polish Genomes-A Database of Polish Variant Allele Frequencies. Int J Mol Sci. 2022 Apr 20;23(9):4532. doi: 10.3390/ijms23094532. PMID: 35562925; PMCID: PMC9104289.
 • Lewandowski K, Kanduła Z, Gniot M, Paczkowska E, Nawrocka PM, Wojtaszewska M, Janowski M, Mariak M, Handschuh L, Kozlowski P. Essential thrombocythaemia progression to the fibrotic phase is associated with a decrease in JAK2 and PDL1 levels. Ann Hematol. 2022 Dec;101(12):2665-2677. doi: 10.1007/s00277-022-05001-8. Epub 2022 Oct 21. PMID: 36266510; PMCID: PMC9646550.
 • Adamska, Monika Małgorzata, Ewelina Kowal-Wiśniewska, Katarzyna Kiwerska, Adam Ustaszewski, Joanna Czerwińska-Rybak, Zuzanna Kanduła,  and Marzena Wojtaszewska et al. 2021. „New genetic variants of TET2 and ASXL1 identified by next generation sequencing and pyrosequencing in a patient with MDS-RS-MLD and secondary acute myeloid leukemia”. Central European Journal of Immunology 46 (4): 524-530. doi:10.5114/ceji.2021.111166.
 • Dawidowska M, Maćkowska-Maślak N, Drobna-Śledzińska M, Kosmalska M, Jaksik R, Szymczak D, Jarmuż-Szymczak M, Sadowska-Klasa A, Wojtaszewska M, Sędek Ł, Wróbel T, Zaucha JM, Szczepański T, Lewandowski K, Giebel S, Witt M. Small RNA-Seq Reveals Similar miRNA Transcriptome in Children and Young Adults with T-ALL and Indicates miR-143-3p as Novel Candidate Tumor Suppressor in This Leukemia. Int J Mol Sci. 2022 Sep 4;23(17):10117. doi: 10.3390/ijms231710117. PMID: 36077521; PMCID: PMC9456032.
 • Asp J, Skov V, Bellosillo B, Kristensen T, Lippert E, Dicker F, Schwarz J, Wojtaszewska M, Palmqvist L, Akiki S, Aggerholm A, Tolstrup Andersen M, Girodon F, Kjær L, Oppliger Leibundgut E, Pancrazzi A, Vorland M, Andrikovics H, Kralovics R, Cassinat B, Coucelo M, Eftimov A, Haslam K, Kusec R, Link-Lenczowska D, Lodé L, Matiakowska K, Naguib D, Navaglia F, Novotny GW, Percy MJ, Sudarikov A, Hermouet S, Pallisgaard N. International external quality assurance of JAK2 V617F quantification. Ann Hematol. 2019 May;98(5):1111-1118. doi: 10.1007/s00277-018-3570-8. Epub 2018 Dec 8. PMID: 30535576; PMCID: PMC6469832.
 • Sellers ZP, Bolkun L, Kloczko J, Wojtaszewska ML, Lewandowski K, Moniuszko M, Ratajczak MZ, Schneider G. Increased methylation upstream of the MEG3 promotor is observed in acute myeloid leukemia patients with better overall survival. Clin Epigenetics. 2019 Mar 15;11(1):50. doi: 10.1186/s13148-019-0643-z. PMID: 30876483; PMCID: PMC6419839.
 • Wojtaszewska, M. & Iwoła, Małgorzata & Lewandowski, Krzysztof. (2014). Frequency and Molecular Characteristics of Calreticulin Gene (CALR) Mutations in Patients with JAK2-Negative Myeloproliferative Neoplasms. Acta haematologica. 133. 193-198. 10.1159/000366263.
 • Marta Szarawarska , Andrzej Jasiewicz , Andrzej Pluta , Joanna Niemiec. Rola badań cytogenetycznych i molekularnych w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej z komórek B. Diagn Lab. 2020; 56 (3): 123-134. DOI: 10.5604/01.3001.0014.9136
 • Agnieszka Wierzbowska, Ewa Wawrzyniak, Monika Siemieniuk-Rys, Aleksandra Kotkowska, Agnieszka Pluta, Tadeusz Robak, Anna Jaskowiec, Ewa Duszenko, Marta Szarawarska, Justyna Rybka, Jadwiga Holojda, Sebastian Grosicki, Barbara Pienkowska-Grela, Renata Woroniecka, Anna Ejduk, Marzena Watek, Malgorzata Wach, Barbara Mucha, Katarzyna Skonieczka, Maria Czyzewska, Anna Jachalska, Agnieszka Klonowska, Mariola Iliszko, Wanda Knopinska-Posluszny, Malgorzata Jarmuz-Szymczak, Anna Przybylowicz-Chalecka, Lidia Gil, Agnieszka Kopacz, Jerzy Holowiecki, Olga Haus, Cladribine Added to Daunorubicin and Cytarabine Induction Regimen Prolongs Survival of Patients with Complex but Not Monosomal Karyotype Acute Myeloid Leukemia – Retrospective Analysis of Polish Adult Leukemia Group (PALG), Blood 2014, https://doi.org/10.1182/blood.V124.21.2347.2347.
 • Borowczyk M, Wojtaszewska M, et al. The JAK2 V617F mutational status and allele burden may be related with the risk of venous thromboembolic events in patients with Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms Thrombosis Research 2015 Feb;135(2):272-80. doi: 10.1016/j.thromres.2014.11.006.
 • Lewandowski, K, Gniot, M, Wojtaszewska, M, et al. Coexistence of JAK2 or CALR mutation is a rare but clinically important event in chronic myeloid leukemia patients treated with tyrosine kinase inhibitors. Int J Lab Hem.  2018; 40: 366– 371. https://doi.org/10.1111/ijlh.12798
 • Lewandowski K, Pieronkiewicz M (Wojtaszewska M). Prognostyczne znaczenie obecności mutacji genu CEBPA u chorych na ostrą białaczkę szpikową, Współczesna Onkologia (2010) vol. 14; 6 (363–371). DOI:10.5114/wo.2010.19151
 • Baszanowska W, Niziol M, Oscilowska I, Czyrko-Horczak J, Miltyk W, Palka J. Recombinant Human Prolidase (rhPEPD) Induces Wound Healing in Experimental Model of Inflammation through Activation of EGFR Signalling in Fibroblasts. Molecules. 2023 Jan 14;28(2):851. doi: 10.3390/molecules28020851. PMID: 36677909; PMCID: PMC9867103.
 • Czyrko-Horczak J, Nizioł M, Forlino A, Besio R, Miltyk W. The Highly Efficient Expression System of Recombinant Human Prolidase and the Effect of N-Terminal His-Tag on the Enzyme Activity. Cells. 2022 Oct 19;11(20):3284. doi: 10.3390/cells11203284. PMID: 36291150; PMCID: PMC9600000.
 • Nizioł M, Ościłowska I, Baszanowska W, Pałka J, Besio R, Forlino A, Miltyk W. Recombinant Prolidase Activates EGFR-Dependent Cell Growth in an Experimental Model of Inflammation in HaCaT Keratinocytes. Implication for Wound Healing. Front Mol Biosci. 2022 Mar 30;9:876348. doi: 10.3389/fmolb.2022.876348. PMID: 35433830; PMCID: PMC9006112.
 • Buszewska-Forajta M, Raczak-Gutknecht J, Struck-Lewicka W, Nizioł M, Artymowicz M, Markuszewski M, Kordalewska M, Matuszewski M, Markuszewski MJ. Untargeted Metabolomics Study of Three Matrices: Seminal Fluid, Urine, and Serum to Search the Potential Indicators of Prostate Cancer. Front Mol Biosci. 2022 Mar 4;9:849966. doi: 10.3389/fmolb.2022.849966. PMID: 35309505; PMCID: PMC8931686.
 • Oscilowska I, Rolkowski K, Baszanowska W, Huynh TYL, Lewoniewska S, Nizioł M, Sawicka M, Bielawska K, Szoka P, Miltyk W, Palka J. Proline Dehydrogenase/Proline Oxidase (PRODH/POX) Is Involved in the Mechanism of Metformin-Induced Apoptosis in C32 Melanoma Cell Line. Int J Mol Sci. 2022 Feb 21;23(4):2354. doi: 10.3390/ijms23042354. PMID: 35216470; PMCID: PMC8876342.
 • Nizioł M, Zińczuk J, Zaręba K, Guzińska-Ustymowicz K, Pryczynicz A. Increased tensin 4 expression is related to the histological type of gastric cancer. World J Clin Oncol. 2021 Dec 24;12(12):1202-1214. doi: 10.5306/wjco.v12.i12.1202. PMID: 35070739; PMCID: PMC8716987
 • Nizioł M, Zińczuk J, Zaręba K, Guzińska-Ustymowicz K, Pryczynicz A. Immunohistochemical Analysis of the Expression of Adhesion Proteins: TNS1, TNS2 and TNS3 in Correlation with Clinicopathological Parameters in Gastric Cancer. Biomolecules. 2021 Apr 26;11(5):640. doi: 10.3390/biom11050640. PMID: 33926026; PMCID: PMC8146480.
 • Huynh TYL, Oscilowska I, Sáiz J, Nizioł M, Baszanowska W, Barbas C, Palka J. Metformin Treatment or PRODH/POX-Knock out Similarly Induces Apoptosis by Reprograming of Amino Acid Metabolism, TCA, Urea Cycle and Pentose Phosphate Pathway in MCF-7 Breast Cancer Cells. Biomolecules. 2021 Dec 15;11(12):1888. doi: 10.3390/biom11121888. PMID: 34944532; PMCID: PMC8699520.

Informacje o cookies

Strona zawiera pliki “cookies”. Więcej informacji na temat polityki plików „cookies” znajdziesz tutaj.